Συντονιστής/τρια της Δομής Πολυδύναμο Κέντρο Πετραλώνων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου 1 ατόμου (Συντονιστής/τρια) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ “Αττική”.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης.

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023 έως και Τρίτη 8 Αυγούστου 2023.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2102285768, 2102283572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

  • Πηγή:https://socialpolicy.gr/2023/08/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%cf%8d%ce%bd%ce%b1%ce%bc.html