ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Ξεκινούν αύριο, Παρασκευή 4 Αυγούστου, οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανία (ΕΑΒ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 254 ατόμων. Οι προσλήψεις θα γίνουν για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους. Ειδικότερα, οι 254 προσλήψεις θα γίνουν για τις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα, στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι 254 προσληφθέντες θα έχουν διάρκεια, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Οι ειδικότητες

Στην προκήρυξη ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 24 ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. ΠΕ Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 2. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 3. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 4. ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 5. ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Και Μεταλλουργών Μηχανικών
 6. ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 7. ΠΕ Φυσικών
 8. ΠΕ Μαθηματικών
 9. ΠΕ Πληροφορικής (Software)
 10. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 1. ΤΕ Μηχανολόγων
 2. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 3. ΤΕ Ηλεκτρονικών
 4. ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
 5. ΤΕ Λογιστικού
 6. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 7. ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας
 8. ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών
 9. ΤΕ Ηλεκτρονικών

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 2. ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
 3. ΔΕ Γραφικών Τεχνών
 4. ΔΕ Μηχανολόγων
 5. ΔΕ Χρωστών Αεροσκαφών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (eab.asep.sox2_2023@haicorp.com), είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)
ή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

Στην αίτηση οι υποψήφιοι θα αναγράψουν την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, προκειμένου να κληθούν από την ΕΑΒ οι επιλεγέντες υποψήφιοι.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά αύριο, Παρασκευή 4 Αυγούστου και λήγει τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Αναλυτικά η προκήρυξη