Νέα προκήρυξη της ΕΡΤ3

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3 απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3. Πιο συγκεκριμένα, για το έργο της παραγωγής, επεξεργασίας και υποστήριξης πολυμεσικού περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος της ΕΡΤ, ERTflix και ERTecho, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία σύμβαση μίσθωσης έργου.

Η ανωτέρω σύμβαση μίσθωσης έργου αφορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου για το 2023, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 7.500,00 ευρώ, πλέον τυχόν αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και πλέον ΦΠΑ.

Τα απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με γνώση στην επιστήμη των υπολογιστών.
  2. Εμπειρία: Τουλάχιστον ενός έτους στην παραγωγή, διαχείριση και υποστήριξη πολυμεσικού περιεχομένου σε αντίστοιχες πλατφόρμες

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν σωρευτικά τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson.gr, σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση με υποψήφιο που διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία, η Εταιρεία θα εξετάσει και αιτήσεις υποψηφίων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00.