Ειδικός/ή Παιδαγωγός – Ηράκλειο, Κρήτη

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος αναζητούν

Ειδικό/ή Παιδαγωγό

(Κωδικός Θέσης: ΕΠΚ1)

για το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας και Παιδιού Ηρακλείου (Κρήτη), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/

Λεπτομέρειες

 • Τύπος απασχόλησης: μερική
 • Έναρξη: Σεπτέμβριος 2023
 • Ωράριο εργασίας: απογευματινό, ευέλικτο (15 ώρες εβδομαδιαίως)
 • Χώρος εργασίας: Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου Κρήτης
 • Διάρκεια σύμβασης: ακαδημαϊκό έτος (με προοπτική ανανέωσης)

Κύριες αρμοδιότητες

 • Αξιολόγηση περιστατικών
 • Δημιουργία πλάνου θεραπευτικής παρέμβασης (σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου)
 • Ατομικές συνεδρίες ειδικής αγωγής
 • Συναντήσεις/επικοινωνία με γονείς
 • Εβδομαδιαίες συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Γνώσεις και εμπειρία στη χορήγηση σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Πολιτικές προστασίας

Το Σωματείο εφαρμόζει τις εξής πολιτικές:

 • «Κώδικα Δεοντολογίας»
 • «Πολιτική Προστασίας Παιδιών»
 • «Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας και Παρενόχλησης»

Οι διαδικασίες πρόσληψης, μεταξύ άλλων, αξιολογούν την κατανόηση των ανωτέρω πολιτικών από τον υποψήφιο και την ικανότητά του να δεσμευτεί σε αυτές καθώς και στις εν γένει αξίες των Παιδικών Χωριών SOS

Ως επιπλέον μέτρο πρόληψης παραβίασης των ανωτέρω πολιτικών του Σωματείου, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους απαιτείται να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμούν εις βάρος τους ποινικές διώξεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] έως την Κυριακή 20/08/2023, με την υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού θέσης (ΕΠΚ1) στο θέμα.

Σημείωση: Παρακαλούμε η ονομασία του συνημμένου αρχείου στο οποίο εσωκλείεται το βιογραφικό σας να είναι στην εξής μορφή: ΟΝΟΜΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.