Αναπτυξιακή Πάρνωνα: Προκήρυξη για 11 νέες προσλήψεις

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 11 νέων θέσεων εργασίας.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με 11 άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «Καταχώριση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία για δύο έτη» της Πράξης με τίτλο: «Realty Manager Ανατολικής Πελοποννήσου».

Οι ειδικότητες αφορούν πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, νομικούς, διοικητικό προσωπικό και υποψήφιους όλων των ειδικοτήτων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 16 Αυγούστου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν:

 • Ένα άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Όλων των ειδικοτήτων κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου Σπουδών με ειδική εμπειρία στην καταγραφή, Αρχειοθέτηση και σύνταξη  φακέλων γεωχωρικών οντοτήτων σε πληροφοριακά συστήματα
 • Δύο άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
 • Ένα άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
 • Ένα άτομο με ειδικότητα Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Δύο άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Νομικών
 • Δύο άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού
 • Δύο άτομα με ειδικότητα Π.Ε. ή Τ.Ε Όλων των ειδικοτήτων

Η διάρκεια της σύμβασης και οι αμοιβές των θέσεων

Π.Ε. Όλων των Ειδικοτήτων κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της  σύμβασης του/ης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 145.080,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Α

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης του/ης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 96.720,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης, έως 31/12/2025.

Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Β

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης του/ης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης, έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 96.720,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της  σύμβασης του/της συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 53.940,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 53.940,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Π.Ε. Οικονομικού- Διοικητικού Α

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 33.480,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Π.Ε. Οικονομικού- Διοικητικού Β

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 33.480,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Π.Ε. Νομικού Α

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της  σύμβασης του/της συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 12.400,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Π.Ε. Νομικού Β

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 59.520,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Π.Ε ή Τ.Ε. Όλων των Ειδικοτήτων Α

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 47.120,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Π.Ε ή Τ.Ε. Όλων των Ειδικοτήτων Β

 • Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025 και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 47.120,00€.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2025.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή  στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω  Κεφαλαίου 3.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν  π.χ. μεταπτυχιακό, διδακτορικό
 6. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όπου απαιτείται
 7. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).
 8. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος όπου απαιτείται.
 9. Φωτοαντίγραφο πτυχίου αγγλικής γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να  αποδεικνύεται η γνώση της αγγλικής γλώσσας. (Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας).
 10. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).
 11. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω:
 12. Τεκμηρίωση Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας.
 13. Τεκμηρίωση Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας
 14. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 16/08/2023 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Καταχώριση,  παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία για δύο (2) έτη» της Πράξης «Realty Manager Ανατολικής Πελοποννήσου», και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Οι φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από  τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία ειδικότητα.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/35425_anaptyxiaki-parnona-nea-prokiryxi-fernei-11-proslipseis-me-amoibi-eos