Θέση εργασίας στο πλαίσιο του έργου «Refugees’ solidarity city. Institutional policies and commoning practices in Athens, Mytilene and Thessaloniki» (RE-CITY)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Refugees’ solidarity city. Institutional policies and commoning practices in Athens, Mytilene and Thessaloniki» (RE-CITY), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 6943) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Χαράλαμπο Τσαβδάρογλου, μεταδιδακτορικό ερευνητή του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 14/3/2024 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 9.002 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 6/9/2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
*Η τελική αμοιβή καθορίζεται από τα προσόντα της/του υποψήφιας/ου που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ.200898/2023)

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Πηγή: https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga/72378-refugees-solidarity-city-institutional-policies-and