Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Μακεδονίας

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025, προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Επιστημονικοί Συνεργάτες

1. Ναυτικών Μαθημάτων

 • Μέχρι επτά Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Ναυτικών Μαθημάτων Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοιάρχους Β΄ τάξης Ε.Ν.
 • Μέχρι πέντε Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.
 • Ένα Μηχανικό Α΄ τάξης Ε.Ν. με ειδίκευση-εμπειρία στον προσομοιωτή μηχανοστασίου.

2. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

 • Μέχρι πέντε Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
 • Μέχρι τέσσερις Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022.
 • Έναν Χημικό ή Χημικό Ναυτιλίας ή Χημικό Μηχανικό.
 • Μέχρι δύο Μαθηματικούς.
 • Έναν Φυσικό.
 • Έναν Νομικό. 
 • Έναν Νομικό με ειδίκευση στις κοινωνικές επιστήμες και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχο που εντάσσεται στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.
 • Μέχρι έξι πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας εκ των οποίων ο ένας μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

Εργαστηριακοί Συνεργάτες 

1. Ναυτικών Μαθημάτων

 • Μέχρι τρείς Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοιάρχους Β΄ τάξης Ε.Ν. με πτυχίο G.O.C.
 • Μέχρι έξι Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022 εκ των οποίων οι τρεις μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

2. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας:

 • Μέχρι επτά Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022, εκ των οποίων οι δυο μόνο για το εαρινό εξάμηνο.
 • Μέχρι πέντε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022 εκ των οποίων οι δυο μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.
 • Έναν Χημικό ή Χημικό Ναυτιλίας ή Χημικό Μηχανικό.
 • Έναν Φυσικό εφαρμογών με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολόγος με ειδίκευση-εμπειρία στους προσομειωτές Γέφυρας και Επικοινωνιών.
 • Μέχρι τρεις  ειδικότητας Πληροφορικής κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 85/2022.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 13 Αυγούστου 2023. 

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/35181_proslipseis-ekpaideytikoy-prosopikoy-stin-aen-makedonias