286 θέσεις Διοικητικών Υπαλλήλων σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (βαθμός AD 7). 

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/επιτυχουσών:

  • Τομέας 1: Διαχείριση κρίσεων – 168
  • Τομέας 2: Μετανάστευση και εσωτερική ασφάλεια – 118

 Οι υποψήφιες/-οι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας· μετά την επικύρωση της αίτησής τους δεν θα είναι σε θέση να την τροποποιήσουν.

Γενικοί όροι

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει:

1. να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,

2. να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί στρατολογίας,

3. να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

Ειδικοί όροι — γλώσσες

Οι υποψήφιοι/-ες στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση (τουλάχιστον επίπεδο C1) τουλάχιστον μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) μιας διαφορετικής επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Μία από αυτές τις γλώσσες πρέπει να είναι η αγγλική.

Αίτηση

Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο υποψήφιος/η υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να τον δημιουργήσουν. Μόνον ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις ενός υποψήφιου/μιας υποψήφιας στην EPSO. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO ( 2 ) έως τις: 5 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιες/-οι δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής τους, οι υποψήφιοι/-ες δεν μπορούν πλέον να κάνουν καμία αλλαγή. Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να βεβαιωθούν ότι έχουν ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή τους εμπρόθεσμα.

Έως τις 12 Οκτωβρίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών, οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αναφορτώσουν, στον ατομικό λογαριασμό τους EPSO (με σύνδεσμο στην αίτησή τους), σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων προς υποστήριξη των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στο έντυπο της αίτησής υποψηφιότητάς τους. Επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα γίνει αυτό είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της EPSO ( 3 ).

Δοκιμασίες

Όλοι/Όλες οι υποψήφιοι/-ες που έχουν επικυρώσει την αίτηση υποψηφιότητάς τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σειρά δοκιμασιών. Οι δοκιμασίες θα διεξαχθούν (με επιτήρηση) εξ αποστάσεως (βλ εδώ σελ. 9).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2019/147-dioikhtikoi-ypallhloi-sta-8esmika-organa-ths-eyrwpaikhs-enws/