Θέση εργασίας στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ, που εποπτεύεται από τον υπουργό Παιδείας, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ιδιωτικού
δικαίου, με έναν Project Officer, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου «Erasmus+».

To Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus+ 2021-2027 αφορά τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Η περίοδος υλοποίησης του Προγράμματος ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 48 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έργου με τον ενδιαφερόμενο Project Officer που θα επιλεγεί. Δύναται να πραγματοποιηθεί επέκταση/ανανέωση της σύμβασης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής έως και το τέλος υλοποίησης των έργων.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα για τη θέση συνεργάτη χειριστή Junior θα ανέρχεται στο ποσό των 1.585 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Τα καθήκοντα του Project Officer

Ο Project Officer έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης και διοικητικής διαχείρισης των σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ε.Ε Erasmus+ τομέας Νεολαία 2021 – 2027 καθώς και του προγενεστέρου Προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία 2014-2020 μέχρι το οριστικό κλείσιμο των ανοιχτών Συμβολαίων του.

Είναι υπεύθυνος για την Τεχνική υποστήριξη της διοικητικής διαχείρισης των νέων σχεδίων του Erasmus+ και ενδεικτικά:

 • Παρακολούθηση και υποστήριξη του κύκλου ζωής σχεδίων στο πλαίσιο επιμέρους δράσης ή δράσεων.
 • Διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία και αφορούν στη Διαπίστευση οργανώσεων.
 • Αξιολόγηση αιτήσεων/σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη Διαπιστεύσεων που απονέμονται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία.
 • Υποστήριξη εν δυνάμει αιτούντων και δικαιούχων στο πλαίσιο επιμέρους δράσης ή δράσεων.
 • Έλεγχος των απολογισμών των δικαιούχων των δράσεων αρμοδιότητάς τους.
 • Διεξαγωγή επισκέψεων παρακολούθησης ή και επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια των σχεδίων σε δικαιούχους προγραμμάτων.
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση των δικαιούχων.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη υλοποίησης του ετήσιου Προγράμματος Εργασίας

Τα απαιτούμενα προσόντα

Τα προαπαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση και ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Καλή Γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2)

Τα συνεκτιμώμενα προσόντα είναι τα εξής:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 2. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C2)
 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Υποβολή προτάσεων

Οι προτάσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4, σύμφωνα με το άρθρο του proson, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023 με τις εξής ενδείξεις:

Προς το: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθηση
Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη
ΤΚ 111 43, Αθήνα

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/35078_idryma-neolaias-kai-dia-bioy-mathisis-anazita-project-officer