Γραμματέας | Ινστιτούτο Θεραπείας δια των Τεχνών Λίλιαν Βουδούρη

Ο σκοπός της θέσης είναι η συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία του Ινστιτούτου συνολικά, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα ανατεθειμένα διοικητικά καθήκοντα εκτελούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Αρμοδιότητες
 • Υποδοχή των ωφελούμενων και των συνοδών τους στους χώρους του Ινστιτούτου
 • Συμμετοχή στον προγραμματισμό των συνεδριών και παρακολούθηση της υλοποίησης τους . Σύνταξη εβδομαδιαίου προγράμματος και απολογισμού
 • Επεξεργασία και αρχειοθέτηση των εμπιστευτικών εγγράφων του Ινστιτούτου
 • Διατήρηση ηλεκτρονικών και έντυπων αρχείων, εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες
 • Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του Ινστιτούτου
 • Παραγγελία / παρακολούθηση των αναλωσίμων του Ινστιτούτου και μέριμνα για την ευταξία των χώρων του Ινστιτούτου
 • Συνεργασία με το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη και την ομάδα του Ινστιτούτου
Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση
 • 3ετής εργασιακή εμπειρία σε διοικητική θέση- γραμματειακή υποστήριξη
 • Άριστη γνώση MS Office, πολύ καλή χρήση MS PowerPoint
 • Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα προτεραιοποίησης θεμάτων και προσαρμοστικότητα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Κίνητρο να εργαστεί σε δομή που υποστηρίζει ΑμεΑ
 • Δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικής λειτουργίας
Προσφέρονται
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή)
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή μας είναι η υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών μέσω της τέχνης.
Αν πιστεύετε πως είστε το άτομο που θα μας υποστηρίξει στο έργο μας και επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο lilian.voudouri@outlook.com

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%b1%cf%82-%ce%b9%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1.html