Πρόσληψη 254 ατόμων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα τεσσάρων (254) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας) και συγκεκριμένα:

Θέσεις ΠΕ: 

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 4 άτομα
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 10 άτομα
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 10 άτομα
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:10 άτομα
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 5 άτομα
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 3 άτομα
 • ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ: 7 άτομα
 • ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:4 άτομα
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE): 4 άτομα
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:4 άτομα 

Θέσεις ΤΕ: 

 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ: 19 άτομα
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: 9 άτομα
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ: 12 άτομα
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ‘Η HARDWARE): 4 άτομα
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 3 άτομα
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 14 άτομα
 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ: 2 άτομα
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ: 20 άτομα
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ: 20 άτομα

Θέσεις ΔΕ: 

 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: 4 άτομα
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 4 άτομα
 • ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 2 άτομα
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ: 75 άτομα
 • ΔΕ ΧΡΩΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ: 5 άτομα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (eab.asep.sox2_2023@haicorp.com), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)
ή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 04.08.2023 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα, 21.08.2023.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Στα σχετικά κείμενα παρακάτω:

Ιστοσελίδα: http://www.haicorp.com/el/

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2020/proslhpseis-pe-sthn-ellhnikh-aeroporikh-biomhxania-e/