Παιδαγωγοί στο Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων (Παιδαγωγοί, κ.α.) για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμάτας, Διεύθυνση Διοικητικών, Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, Διοίκησης και Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Ειρήνης Τούντα (τηλ επικοινωνίας: 27213 60820).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 04-08-2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%82.html