ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου (01) «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και
Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ 123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ
Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), η Μονάδα Οικονομικής Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)
προτίθεται να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους
που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
ΘΕΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται θέση για τις ανάγκες του Υποέργου (01)
«Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» της Πράξης «Γραφείο
Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΓΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165176/ ΕΛΚΕ
123.0001 και Επιστ. Υπεύθυνο Καθηγητή Εμμανουήλ Φλεμετάκη που εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), μέσω
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται o ο τρόπος απασχόλησης
στην Πράξη.
Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα συμβληθεί με τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και τα παραδοτέα που
σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
ΓΠΑ και τον επιλεγέντα.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται από τον
Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης.
ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική αμοιβή ανέρχεται έως #3.857,14#€ (τρείς χιλιάδες οκτακόσια πενήντα επτά ευρώ και
δεκατέσσερα λεπτά). Το ποσό αυτό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στον ΕΛΚΕ
ΓΠΑ και στο επιλεγέν προσωπικό θα είναι έως τρείς (3) μήνες και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα
με την εγκεκριμένη πρόταση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά του.
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής
Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς περιορισμό, μέχρι την
ημερομηνία λήξης του έργου/ προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των
εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού κάθε έργου ή προγράμματος. Συμβάσεις που έχουν
συναφθεί για τις ανάγκες έργου/προγράμματος που δεν έχει σαφή ημερομηνία λήξης, δύναται
να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα
πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού
του έργου ή προγράμματος.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον συμβαλλόμενο να εργάζεται στους
χώρους και τις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά
Οδός 75, 11855, Αθήνα όπου θα εργάζεται για το Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και
Μάθησης στο ΓΠΑ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
  αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της
  αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
 3. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την παροχή́ υπηρεσιών διοικητικής τεχνικής υποστήριξης προγραμμάτων, η οποία πιστοποιείται μέσω συμβάσεων ή/και
  βεβαιώσεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα 31-07-2023 και ώρα 14:00.
Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται σε φάκελο με την ένδειξη: «Προς τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
ΓΠΑ – Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 26378/19-
07-2023». Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στο
Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του ΓΠΑ, 2ος όροφος, Κτιρίου Εντομολογίας του ΓΠΑ, Ιερά Οδός
75, 11855 Βοτανικός Αθήνα (Δευτ.- Παρ. και ώρες 09:00 – 14:00) ή ταχυδρομικά. Εμπρόθεσμες
θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και
ώρα στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
αποστολής με ταχυμεταφορά, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Προσόντα που αναφέρονται είτε
στην αίτηση είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των
αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική
κατάταξη των υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον/στην κο/κα
Βατουσιάδη, Τμήμα Σπουδών (τηλ. 2105294930, e-mail a.vatousiadi@aua.gr ) και στη ΜΟΔΥ
ΕΛΚΕ ΓΠΑ, στα τηλ. 210 5294985 και e-mail: eva.chatzipavlidou@aua.gr .
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από την παρακάτω Επιτροπή Αξιολόγησης όπως
έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων αν πραγματοποιηθεί πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών
γνώσεων αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν οι υποψήφιοι δεν αξιολογηθούν επιτυχώς,
κατατάσσονται στον πίνακα αποκλεισθέντων. Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου
προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το περιεχόμενο
της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό
της Επιτροπής και η μοριοδότηση κάθε υποψηφίου αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος της
επιτροπής
Ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος ασκεί
χρέη Προέδρου της Επιτροπής. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ
ΓΠΑ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με τη διάρκεια του έργου, αν το έργο έχει σαφή ημερομηνία
λήξης, άλλως η θητεία είναι ετήσια. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής να έχουν την ιδιότητα
συζύγου ή συμβίου ή να έχουν σχέσεις συγγένειας έως τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
με οποιονδήποτε υποψήφιο. Αν μέλος της Επιτροπής έχει κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου,
οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την
αντικατάστασή του από το αναπληρωματικό του μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες:  https://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2023/07/27305.pdf