Είκοσι (20) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α ́/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α ́/ 10.09.2013), την αρ 06/2023 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με θέμα : «Κατάρτιση των όρων Προκήρυξης έτους εισαγωγής 2022 »

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την εφάπαξ χορήγηση είκοσι (20) υποτροφιών ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) εκάστη στους εισαχθέντες σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας κατά το έτος 2022 ως ακολούθως:

 • Δέκα πέντε (15) υποτροφίες σε αποφοίτους Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού,
 • Δύο (2) υποτροφίες σε αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ανεξαρτήτως ειδικότητας, και
 • Τρεις (3) υποτροφίες σε αποφοίτους οι οποίοι, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής πληρούν κοινωνικά κριτήρια (αναπηρίες, ζητήματα υγείας, μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνες οικογένειες) και οικονομικά κριτήρια. Τα ως άνω αξιολογούνται συνδυαστικά με το βαθμό επίδοσης και εισαγωγής τους σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται πως:

 • Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατ’ ισομοιρία σε κορίτσια και αγόρια.
 • Κριτήριο επιλογής είναι η βαθμολογική επίδοση και η εισαγωγή σε σχολή τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γ.Α. Μαυρούλια προτίθεται να χορηγήσει στους επιλεγέντες φοιτητές νέα υποτροφία (συνέχιση υποτροφίας) ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος φοίτησης, εφόσον οι προαναφερθέντες εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του εκάστοτε έτους σπουδών κι εξασφαλίσουν βαθμό ίσο και μεγαλύτερο του επτά (7). Για τις υποτροφίες αυτές θα εκδοθούν εκ νέου προκηρύξεις.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι εισαχθέντες σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη χρήση του 10% με την προϋπόθεση να μην έχουν λάβει πάλι υποτροφία από το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια καθώς επίσης και οι εισαχθέντες σε σχολή καλών τεχνών κατόπιν συμμετοχής τους στις ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.
 • Δε δύναται να λάβουν υποτροφία οι εισαχθέντες σε Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Να είναι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Oι ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της Προκήρυξης, υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 όπου θα αναγράφονται οι βαθμοί επίδοσης στα εξεταζόμενα μαθήματα συμπεριλαμβανομένων των ειδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (εφόσον υπάρχουν)
 5. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό εγγραφής στη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι το Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την εκτέλεση του άνω σκοπού και ανακοινώνεται -πέραν των Αρμοδίων Αρχών- όπως οι νόμοι ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή και (δ) δεν έχω λάβει πάλι υποτροφία από το συγκεκριμένο Ίδρυμα
 7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (οικογενειακό εισόδημα έτους 2021) και το Ε9,
 8. Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (α) με το 10% απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την εισαγωγή του υποψηφίου με τον αναφερόμενο τρόπο και (β) κατόπιν συμμετοχής σε ειδικές εισιτήριες εξετάσεις (Σχολή Καλών Τεχνών) απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών με το σύνολο βαθμολογίας,
 9. Εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος για την υποβολή της αίτησης μετά των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο τον υποψήφιο.

Συμπληρωματικά κι εφόσον συντρέχει περίπτωση συνυποβάλλονται : 

 1. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής οικογένειας ,
 2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ,
 3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)

3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους έχοντες έννομο συμφέρον.

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Επιπλέον, αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ. Τέλος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα σχολεία : 1ο – 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου, ΕΠΑΛ Κιάτου για ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας.

5. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΆ

 • Κατόπιν της λήξης προθεσμίας των αιτήσεων θα διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του Δήμου Σικυωνίων.
 • Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από τη Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος «Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» η οποία καταρτίζει τους Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού επίδοσης και εγκρίνει αυτούς.
 • Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του Ιδρύματος
 • Για ότι δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει σχετικά καθώς επίσης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό
 • Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικ. 2742360153).

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 01-09-2023

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/eikosi-20-ypotrofies-gia-proptyxiakes-spoydes-sthn-ellada-apo-to-idryma-ypotrofiwn-gewrgioy-anastasioy-mayroyl,2794