Π.Μ.Σ. στις “Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση” στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) υπό τον τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information and Communications Technology (ICT) Implementation in Education and Lifelong Learning) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με τις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α:  Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση

Ειδίκευση Β: STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από 26/6/2023 μέχρι και 12/07/2023 21/07/2023:

1.         Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ..  (πατήστε για λήψη). 
2.         Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
3.         Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου.
4.         Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών  (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματά τους, έως την προθεσμία υποβολής).   (Αν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, προκειμένου να αναγνωριστεί, θα πρέπει:  Το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους, να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιείο ΔΟΑΤΑΠ: «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής» https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis. Σε κάθε περίπτωση, η αναγνώριση των τίτλων σπουδών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία).
5.         Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων (με ακριβή μέσο όρο).
6.         Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ.
7.         Μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
8.         Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
9.         Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί ή/και διδακτορικοί τίτλοι, εφόσον υπάρχουν.
10.     Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και  παρουσιάσεων σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές,  εφόσον υπάρχουν.
11.     Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (σε συναφή γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.), εφόσον υπάρχουν. Η επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
12.     Αποδεικτικά παρακολούθησης/συμμετοχής ή πιστοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων (σε συναφή γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.), εφόσον υπάρχουν.
13.     Συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο,  εφόσον υπάρχουν.

 Επιπλέον, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. να υποβάλουν υποχρεωτικά και την ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σύνδεσμο https://forms.gle/qHLneCUzcWfetMAt6

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

  • Το ύψος των διδάκτρων για την φοίτηση στο ΠΜΣ ανέρχεται σε 2.700 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
  • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως 60 ανά ακαδημαϊκό έτος και έως 30 ανά ειδίκευση.  
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
  • Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
  • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕI.
Α/ΑΚριτήρια επιλογήςΜέγιστη πίστωση μορίων
1Βαθμός πτυχίου (όπως αναγράφεται στο πτυχίο).Επισήμανση: Όταν υπάρχει και δεύτερο πτυχίο, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου που εμφανίζει μεγαλύτερη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης που ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση.10
2Επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ:Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 4  μόριαΒ) Από >18 έως και 36 μήνες = 8 μόριαΓ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 12 μόρια12
3Πτυχιακή εργασία:Α) Ερευνητική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 12 μόριαΒ) Ερευνητική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 8 μόριαΓ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 6 ΜόριαΔ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 4 Μόρια12  
4Επιπλέον τίτλοι σπουδών:διδακτορικό = 10 μόριαμεταπτυχιακό = 5 μόριαδεύτερο πτυχίο = 3 μόρια.Επισήμανση: Σε περίπτωση κατοχής παραπάνω του ενός πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, μοριοδοτείται μόνο αυτό που ο τίτλος σπουδών που είναι πιο συναφής με τη θεματική του μεταπτυχιακού προγράμματος.10
5Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και παρουσιάσεις σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές:Α) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (πλήρες κείμενο) με κριτές = 10 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστη πίστωση τα 20 μόριαΒ) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (πλήρες κείμενο) = 5 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστη πίστωση τα 10 μόριαΓ) Παρουσίαση σε πανελλήνιο ή διεθνές συνέδριο με κριτές = 3 μόρια για κάθε παρουσίαση, με μέγιστη πίστωση τα 6 μόριαΕπισήμανση: Οι παραπάνω επιστημονικές δραστηριότητες/δημοσιεύσεις να μην ταυτίζονται (π.χ. παρουσίαση σε συνέδριο και δημοσίευση της ίδιας παρουσίασης σε πρακτικά).36
6Επιμορφωτικά σεμινάρια σε συναφή γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ.Α) Επιμορφωτικό σεμινάριο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. με πιστοποίηση εξέτασης από δημόσιο ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό φορέα = 4 μόρια για κάθε σεμινάριο, με μέγιστη πίστωση  τα 8 μόριαΑ) Επιμορφωτικό σεμινάριο σε  συναφές γνωστικό αντικείμενο των ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. με απλή βεβαίωση παρακολούθησης από δημόσιο ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό φορέα = 1 μόριο για κάθε σεμινάριο, με μέγιστη πίστωση  τα 2 μόριαΕπισήμανση: Ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να αποδοθεί σε υποψήφιο αθροιστικά για επιμορφωτικά σεμινάρια (με πιστοποίηση ή απλή βεβαίωση παρακολούθησης), εφόσον κατέχει και τα δύο, είναι 10.10
7Συνέντευξη40 
Σύνολο (μέγιστο)130

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, καλούνται για συνέντευξη εύλογος αριθμός υποψηφίων και εξ αυτών θα επιλεγούν οι 60 που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία (άθροισμα βαθμολογίας φακέλου και συνέντευξης). Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και τη διεξαγωγή των προφορικών συνεντεύξεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλεφωνικό νούμερο: 2310 891616 και στο e-mail: itesecr@uom.edu.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Προγράμματος: https://www.uom.gr/ell .

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση στο παρακάτω email: itesecr@uom.edu.gr.

Οδηγίες ηλεκτρονικής αποστολής: • Η αίτηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. • Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι αποκλειστικά και μόνο σε μορφή.pdf (όχι φωτογραφίες-εικόνες), να φέρουν ονομασία και αρίθμηση όπως παραπάνω π.χ. 1_Αίτηση, 2_Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας, 3_Βιογραφικό Σημείωμα κλπ., και να αποστέλλονται στο παραπάνω email.

 2. Ταχυδρομικά [με απλή ταχυδρομική αποστολή ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier)] στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΜΣ ΣΤΙΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη

Ημιώροφος, Γραφείο 7

Τηλ. 2310891616

Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή με την ημερομηνία του email. Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά τις 12/07/2023 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Καμία αίτηση δεν θα υποβάλλεται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του Προγράμματος.

Πηγή: https://www.uom.gr/13961-enarksh-ypobolhs-aithseon-toy-7oy-kykloy-toy-programmatos-metaptyxiakon-spoydon-p-m-s-stis-episthmes-ths-agoghs-efarmoges-texnologion-plhroforias-kai-epikoinonion-tpe-sthn-ekpaideysh-kai-th-dia-bioy-mathhsh