Π.Μ.Σ. “Βυζαντινές Σπουδές” του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 έως είκοσι (20) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν
εξετάσεων στον Α΄ Κύκλο στις παρακάτω κατευθύνσεις:
i) Βυζαντινή Ιστορία δέκα (10)
ii) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη δέκα (10)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 45 110) αίτηση
η οποία θα συνοδεύεται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (το οποίο θα περιλαμβάνει και ενδελεχή αυτοαξιολόγηση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Π.Μ.Σ, καθώς και οποιοδήποτε
  άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει επιστημονικές δραστηριότητες του).
 2. Αντίγραφα πτυχίων (περιλαμβάνονται και πτυχία ξένης γλώσσας)
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (gramisar@uoi.gr ) από τις 11 έως 24
  Σεπτεμβρίου 2023.
  Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 4 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
  π.μ., ενώ οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν την ίδια ημέρα σε ώρα που θα ανακοινωθεί
  κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (Βυζαντινό Σπουδαστήριο, 1
  ος όροφος κτιρίου
  Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 45110).
  Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις κατάθεσης αίτησης και τον τρόπο
  επιλογής στο Άρθρο 5 « Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών» του κανονισμού λειτουργίας
  του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1796/Β/21.5.2018) που θα βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα:
  https://bs.hist-arch.uoi.gr/images/docs/kanonismos.pdf Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε
  υπόδειγμα αίτησης και την εξεταστέα ύλη (Ανακοινώσεις).
  Η αίτηση και τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά με
  σαρωμένα αρχεία από τα πρωτότυπα έγγραφα στα οποία θα υπάρχει εμφανώς η πρωτότυπη
  υπογραφή του συντάκτη.
  Οι αίθουσες που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα
  γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους με νεότερη ανακοίνωση.

Πηγή: https://bs.hist-arch.uoi.gr/