Ειδικό παιδαγωγό αναζητά ο Δήμος Φλώρινας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του δήμου Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για την υλοποίηση της Δράσης, «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», κατά την σχολική περίοδο 2022-2023.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσληψη θα γίνει για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) Δήμου Φλώρινας».

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση ΣΟΧ ΑΣΕΠ και θα έχει διάρκεια, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον διέπει.

Η ειδικότητα που ζητείται στην προκήρυξη είναι:

  • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών 

Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω προκήρυξη «μετράει» και η εντοπιότητα των υποψηφίων καθώς προτάσσονται, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αμυνταίου, Πρεσπών και Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας IV Εργατική Κατοικία Αγίου Μηνά, Φλώρινα ΤΚ: 53100, υπόψη κου Αγγελίδη Δημητρίου
    (τηλ. επικοινωνίας: 2385044555 εσ. 3)

Αναλυτικά η προκήρυξη 

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/34645_eidiko-paidagogo-anazita-o-dimos-florinas