Διοικητική Υποστήριξη/Οργάνωση του Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης της ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου (1) της Πράξης: «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:

Αντικείμενο θέσης:
Διοικητική Υποστήριξη και Οργάνωση του Γραφείου Διδασκαλίας και Μάθησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τρόπος υποβολής προτάσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ καθημερινά 9:00-15:00 έως και τις 28/7/2023. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πίτσιου Σοφία (τηλ. 210 2896974, e-mail: spitsiou@aspete.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΣΠΑΙΤΕ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3.html