Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: μια (1) μόνιμη κενή θέση Βοηθού Μηχανογράφησης (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει (14/07/2023) ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) μόνιμη κενή θέση Βοηθού Μηχανογράφησης (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Προκήρυξη της θέσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Οι οδηγίες καταβολής του εξεταστικού τέλους είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης στον σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply.
  • Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 στις 14.00 (ώρα Κύπρου).
  • Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. Οι βεβαιώσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες ως προς τα καθήκοντα που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση, εκεί όπου απαιτείται πείρα ως απαιτούμενο προσόν ή και ως πλεονέκτημα. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
  • Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Οι αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο +35722411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 08:00 – 15:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο employment@ouc.ac.cy.


ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies/employment-positions-administrative/adm-voithos-2023