Προσλήψεις για το Κέντρο Ημέρας Αττικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: «ΙΥΠ»), μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (εφεξής: «ΔΨΥΚΠ»), καλεί τους ενδιαφερόμενους για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να ενταχθούν στην Πολυκλαδική Ομάδα (εφεξής: «ΠΟ»), του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, για τις κάτωθι ειδικότητες:

 Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων για σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (εφεξής: «ΙΔΟΧ») εξαρτημένης εργασίας ή εναλλακτικά σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική.
 Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων για σύμβαση ΙΔΟΧ εξαρτημένης εργασίας ή εναλλακτικά σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική.
• Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού/ής Λειτουργού για σύμβαση ΙΔΟΧ εξαρτημένης εργασίας ή εναλλακτικά σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική.
• Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Λογοθεραπευτή/ριας για σύμβαση ΙΔΟΧ εξαρτημένης εργασίας ή εναλλακτικά σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική.
• Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Εργοθεραπευτή/ριας για σύμβαση ΙΔΟΧ εξαρτημένης εργασίας ή εναλλακτικά σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική.
• Μία (1) θέση ΠΕ Ειδικού/ής Παιδαγωγού για σύμβαση ΙΔΟΧ εξαρτημένης εργασίας ή εναλλακτικά σύμβαση έργου παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας σε κάθε περίπτωση έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική.
 Μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών προς κάλυψη θέσης Διοικητικού Προσωπικού για σύμβαση ΙΔΟΧ εξαρτημένης εργασίας, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στις 17/07/2023 στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΥΠ (www.ich.gr), στην ιστοσελίδα της ΔΨΥΚΠ (www.ich-mhsw.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να παρέχονται μέσω των τηλεφώνων: 2107715791 και 2107793648 (10:00 – 14:30, Δευτέρα έως Παρασκευή) ή μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ich_dos@otenet.gr και info@ich-mhsw.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της ΠΟ του ΚΗ του ΙΥΠ στην Αττική υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: institutech@ich.gr, έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης, ήτοι έως και την 01/08/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 , τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba.html