Π.Μ.Σ «Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κατόπιν των ομόφωνων αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις «Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική,
Στρατηγική και Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Είμαστε
ιδιαιτέρως ενθουσιασμένοι που το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα διδαχθεί
πλήρως στην Αγγλική γλώσσα.


Το πτυχίο χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνέργεια με το Center
for Global Affairs του New York University (ΗΠΑ). Καθηγητές του NYU θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του
περιεχομένου των μαθημάτων. Δύναται, επίσης, η χορήγηση υποτροφιών.
Το Πρόγραμμα δημιουργείται για να καλύψει το κενό με συστηματικό τρόπο τις
Αμερικανικές σπουδές που καταλήγουν σε ακαδημαϊκούς τίτλους στην Ελλάδα.
Είναι διεπιστημονικό με έμφαση σε θέματα αιχμής της σύγχρονης έρευνας στις
επιμέρους θεματικές και υποθεματικές. Αξιοποιεί τη μακρά εμπειρία
Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην ανάλυση της περιφερειακής πολιτικής
των ΗΠΑ διαχρονικά και ανά περιόδους, σε τρεις καίριους τομείς, την Πολιτική,
Στρατηγική, και την Οικονομία. Προσφέρεται από διδακτικό προσωπικό με
μακρά εμπειρία στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα στην Ελλάδα και στις
ΗΠΑ και εξοικειωμένο με αμερικανικές πολιτικές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και
στην ευρύτερη περιοχή.


Το ΠΜΣ επιδιώκει να συμβάλει στην εξοικείωση με την αμερικανική πολιτική
διάφορων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κλάδων που διαθέτουν
πολλαπλασιαστική επιρροή. Αφενός, στοχεύει να εφοδιάσει τους απόφοιτους με
κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν
συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Αφετέρου, προσφέρει βαθύτερη
γνώση σε επιστήμονες και επαγγελματίες που συμμετέχουν στη λήψη
αποφάσεων ή στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και της κοινής γνώμης
(πολιτικοί, σύμβουλοι, αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων, διπλωμάτες,
δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι κ.λπ.).


Το Πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές
αντίστοιχων Προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι. και τις ανάγκες της
αγοράς. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος διαμορφώνεται
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες
που γεννά η κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση των σχέσεων των ΗΠΑ με την
Ελλάδα, την Ευρώπη και το ρόλο τους στα περιφερειακά και παγκόσμια
ζητήματα όπου στρατηγική, πολιτική και οικονομία συμπλέκονται και
αλληλοεπηρεάζονται. Προωθεί τη δικτύωση των σπουδαστών αμερικανικών
σπουδών στην περιοχή με γνώμονα γενικές κατευθύνσεις αμερικανικής
πολιτικής και ειδικές περιφερειακές θεματικές. Είναι συμβολικά ισχυρό καθώς
προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που χαρακτηρίζεται από διεθνή
εξωστρέφεια.


Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 2 (δύο) εξάμηνα και την
θερινή περίοδο. Οι διαλέξεις λαμβάνουν χώρα τα απογεύματα Δευτέρας, Τρίτης,
Τετάρτης και Πέμπτης. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση και
ερευνητική απασχόληση. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η αγγλική. Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν
επιτυχώς σε 8 μαθήματα καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία.


Η διδασκαλία πραγματοποιείται από εξέχοντες καθηγητές πανεπιστημίων της
Ελλάδας ή/και του Εξωτερικού καθώς και ειδικούς του χώρου.
Εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και έρευνας που
περιλαμβάνουν διαλέξεις, μαθήματα και σεμινάρια, συνέδρια, επισκέψεις.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια
(ακαδημαϊκό ιστορικό, επαγγελματική εμπειρία, γλωσσική ικανότητα /
πολυγλωσσία, επαγγελματικές προοπτικές, κλπ.). Τα δίδακτρα ανέρχονται σε
5000 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Οι σπουδαστές καταβάλλουν για
την πληρωμή μία προκαταβολή και τρεις δόσεις στην αρχή των εξαμήνων.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 3 Ιουλίου 2023 11 Σεπτεμβρίου
2023, μέσω ειδικής φόρμας αίτησης που παρέχεται από τη γραμματεία του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών: https://www.des.unipi.gr/el/msc/mscamerican-studies
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να εκτυπωθεί, να
υπογραφεί και να αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας του
Τμήματος η επιβεβαίωση που θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (e-mail) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπροσθέτως οι
συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση
της Γραμματείας του Τμήματος.


Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
1) Αντίγραφο των Διπλωμάτων, με αναγραφή του βαθμού αποφοίτησης. Η
παροχή αναλυτικής βαθμολογίας για κάθε μάθημα είναι ευπρόσδεκτη. Αιτήσεις
από φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον
Σεπτέμβριο του 2023 γίνονται αποδεκτές.
2) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.
3) Πιστοποιητικά ως αποδεικτικά δεξιότητας στην Αγγλική γλώσσα.
4) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται ως εξής:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Αμερικανικές Σπουδές
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Καραολή & Δημητρίου 80, ΤΚ 185 34, Πειραιάς
Γραφείο 109 – 1
ος Όροφος
Ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται κατωτέρω:
Ε-mail: americanstudies@unipi.gr

Πηγή: https://www.des.unipi.gr/images/%CE%93%CE%99%CE%91%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%95%CE%A3_2023-2024_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7.pdf