Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΜΑΚ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε Θεματικά Πεδία Έρευνας τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ο.Δ.Ε., όπως υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Ο.Δ.Ε. απονέμεται για την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της διδακτορικής διατριβής στην Επιστήμη σε μία από τις θεματικές περιοχές που θεραπεύονται στο Τμήμα, ήτοι το Μάνατζμεντ, το Μάρκετινγκ, τη Χρηματοοικονομική, τη Λογιστική, τις Επιστήμες Συμπεριφοράς, τις Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση και τα Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση. Πέραν των ενδεικτικών Θεματικών Πεδίων Έρευνας των προς πλήρωση θέσεων όπως παρατίθενται εδώ (σελ. 1-4), υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν και σε άλλες θεματικές περιοχές υπό τον όρο ότι αυτές είναι συναφείς με τα γνωστικά/ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα Ο.Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν κατά το διάστημα από 15/9/2023 έως 30/9/2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Δ.Ε. (Ημιόροφος, Πύργος Διοίκησης, Γραφείο 10, Υπόψη κ. Μαρίας Μυρίδου, καθημερινά 11:00-12:30) και ειδικότερα ως εξής:

1. Προτυποποιημένη αίτηση του Παραρτήματος Α΄ του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ο.Δ.Ε.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4. Αντίγραφο Πτυχίου και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) εφόσον οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
6. Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (βλ. παρ. 4β του άρθρου 5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών).
7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες τους.
8. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφόσον υπάρχουν).
10. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση) στην Ελληνική γλώσσα του Παραρτήματος Β΄ του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ.

Τα δικαιολογητικά (1) και (10) υποχρεωτικά συμπληρώνονται μόνο στα τυποποιημένα έντυπα τα οποία διατίθενται είτε από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ 2016/679)
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία του Τμήματος εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται μετά από το διάστημα των 30 ημερών.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

1) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
β) Κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμου της αλλοδαπής ή
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/17(Α΄ 114).
γ) Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του οικείου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτωρ και μη
κάτοχος Δ.Μ.Σ.

2) Πρόσθετα κριτήρια επιλογής στο Π.Δ.Σ. αφορούν στα παρακάτω:
α) Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

  • Για σπουδές στην Ελλάδα, υψηλότερος ή ίσος με «7,5».
  • Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο υψηλότερος ή ίσος με «55%».
  • Για σπουδές στις Η.Π.Α. υψηλότερος ή ίσος με «Β».

β) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με ένα από τα παρακάτω:

  • Τα Κριτήρια Επιλογής – Γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2
  • TOEFL IBT ≥ 50/120
  • IELTS ≥ 5,5
  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με ανάλογα κριτήρια εισαγωγής όσον αφορά στην πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Υποψηφίου/ας δεν ανταποκρίνεται στα ορισθέντα πρότυπα, η αίτησή του/της δύναται να συζητηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του ενδιαφερόμενου/ης 

Διαδικασία Επιλογής, Πιστοποίησης Συνέχισης Σπουδών και Αξιολόγησης των Υποψηφίων Διδακτόρων

Πρώτο στάδιο (Εισαγωγή στο Πρόγραμμα):
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των Yποψηφίων υλοποιείται σε κλίμακα 1 -100 με βάση τις Ενότητες «Αξιολόγηση Ερευνητικής Πρότασης», «Συνάφεια Σπουδών» και «Συνέντευξη» καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της παρ. 2δ του άρθρου 6 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ο.Δ.Ε. Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν με λιγότερο από 70% της συνολικής αξιολόγησης θα απορρίπτονται. Με βάση την κατάταξη, επιλέγονται οι Υποψήφιοι/ες που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία για την κάλυψη των προκηρυχθεισών θέσεων.

Δεύτερο στάδιο (Εξετάσεις Πιστοποίησης για τη συνέχιση των σπουδών):
Μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών και το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο/η Υποψήφιος/α υποχρεούται να δώσει γραπτές εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο κάθε Υποψήφιος/α, οι εξεταστές, η αντίστοιχη εξεταστέα ύλη και τα προτεινόμενα συγγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (κ. Πολυξένη Αγγελούση, τηλ.: 2310 891586, e-mail: xenag@uom.edu.gr). Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες από 11:00-13:00.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/prokiryxi-theseon-gia-tin-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-organosis-dioikisis-epixeiriseon-pamak,2339