Προκήρυξη θέσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα δεχθεί αιτήσεις/προτάσεις υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση διδα­κτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι προσφερόμενες θεματικές περιοχές και ο αριθμός των φοιτητών που θα δεχθεί η κάθε θεματική είναι οι παρακάτω:

 • Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α. Μπρούζος, Καθηγητής) – 1 Θέση
 • Συμβουλευτική και αντισημιτισμός (Α. Μπρούζος, Καθηγητής) – 1 Θέση
 • Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση σε γονείς (Α. Μπρούζος, Καθηγητής) – 1 Θέση
 • Ανάπτυξη της θεωρίας του νου στην παιδική-εφηβική ηλικία (Πλ. Μισαηλίδη, Καθηγήτρια) – 1 Θέση
 • Ιστορική συνείδηση και διαπολιτισμικότητα (Θ. Γκόγκας, Αναπλ. Καθηγητής) – 1 Θέση
 • Οικονομία, Κουλτούρα και Εκπαίδευση (Θ. Γκόγκας, Αναπλ. Καθηγητής) – 1 Θέση
 • Εισαγωγή και διαχείριση αλλαγών και καινοτομιών στην εκπαίδευση (Μ. Λιακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια) – 2 Θέσεις
 • Άγριες Παιδαγωγικές στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ. Γαβριλάκης, Αναπλ. Καθηγητής) – 1 Θέση
 • Κριτικός Γραμματισμός (Ουρ. Καραχάλιου, Επίκ. Καθηγήτρια) – 2 Θέσεις
 • Ψηφιακά Μαθησιακά Περιβάλλοντα για τις Επιστήμες Ζωής (Α.Μικρόπουλος,Καθηγητής) – 1 Θέση
 • Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (Κ. Κώτσης, Καθηγητής) – 3 Θέσεις
 • Φιλοσοφία και Εκπαίδευση (Μ. Πουρνάρη, Καθηγήτρια) – 1 Θέση
 • Στατιστική (Δ. Μαυρίδης, Αναπλ. Καθηγητής) – 2 Θέσεις
 • Διδακτική της Ιστορίας-Ιστορική Συνείδηση (Ε. Αποστολίδου, Επίκ. Καθηγήτρια) – 2 Θέσεις
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Σπ. Γ. Σούλης, Καθηγητής) – 3 Θέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης/πρότασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατρι­ βής έχει α) ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ,Ε.) ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου με τα παραπάνω διπλώματος της αλλοδαπής, ή Ενιαίου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέ­δου (integrated master) 90 Πιστωτικών Μονάδων ECTS, και β) ο απόφοιτος Α.Ε.Ι. τουλάχιστον πενταετούς κύκλου σπουδών 300 Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Η Τριμελής Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών μπορεί, εάν το κρίνει απαραίτητο, να προτείνει την παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων (έως 6) κατά περίπτωση, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η έναρξη Διδακτορικής Διατριβής σε κάποιον υποψήφιο. Ο χρόνος παρακολούθησης των υποχρεωτικών μαθημάτων δεν υπο­λογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Ο τίτλος σπουδών θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η αποδεδειγμένη γνώ­ση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψη­φιότητάς τους από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2023, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://pms.ptde.uoi.gr/

Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση είναι τα εξής:

 1. Αίτηση (υπάρχει πρότυπο στον ιστότοπο)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Αντίγραφο αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών
 6. Υποβολή τουλάχιστον δύο συστατικών επιστολών από διδάσκοντες ΑΕΙ που έχουν παρακολουθήσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία του υποψηφίου σε προπτυχιακό ή / και μεταπτυχιακό επίπεδο (ή από ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου). Οι (εμπιστευτικές) επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται από τους υπογράφοντες διδάσκοντες/ερευνητές (μέσω της Γραμματείας του Τμήματος) στην Τριμελή Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών.
 7. Ερευνητική πρόταση, η οποία υποβάλλεται μετά από συνεννόηση με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος που θα προταθεί ως επιβλέπων της διατριβής. Στο κείμενο της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνονται: (α) ο προτεινόμενος (ενδεικτικός) τίτλος της διατριβής, (β) η ικανή τεκμηρίωση της σημασίας και αναγκαιότητας της διατριβής, (γ) μια ενδεικτική ανασκόπηση της σχετικής με την προβληματική της διατριβής έγκριτης διεθνούς βιβλιογραφίας, (δ) η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία και η τεκμηρίωση της καταλληλόλητάς της και (ε) ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την πορεία και ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο διδάκτορα και τον επιβλέποντα Καθηγητή.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν επίσης επικυρωμένα:

 1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων.
 2. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από αρμόδια τρι­μελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψη­φίους σε συνέντευξη.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-theseon-gia-tin-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-paidagogiko-tmima-dimotikis-ekpaideusis-pan,2338