Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με θέμα «Κοινωνική Διοίκηση και Ψηφιακή Διακυβέρνηση» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΣΕΜΣ) Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, προσκαλεί ενδιαφερόμενους διδάκτορες που επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, να υποβάλλουν σχετική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η ερευνητική δραστηριότητα, που θα διεξαχθεί υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη επικεντρώνεται στην επιστημονική περιοχή της κοινωνικής διοίκησης και ιδιαίτερα στο θέμα «Κοινωνική Διοίκηση και Ψηφιακή Διακυβέρνηση».
Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής/α θα πρέπει:

 • να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών
 • να έχει παρουσία σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και
 • να έχει αποδεδειγμένα άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα (Email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
  xcontiades@panteion.gr τα ακόλουθα:
  (1) αντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικό επάρκειας ξένης γλώσσας,
  (2) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
  (3) σύντομο υπόμνημα στο οποίο θα αναλύονται οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τους
  (4) πρόταση με συνοπτική παρουσίαση και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας
  (5) δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  Ο Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας είναι ανηρτημένος στον ιστότοπο του τμήματος.
  Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν απλή αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με ηλεκτρονικό μήνυμα (Email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dd@panteion.gr
  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 4.7.2023 έως την 11.7.2023.

Πηγή: https://pubadmin.panteion.gr/wp-content/uploads/2023/07/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91.pdf