Ειδικός/η σε θέματα Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Υποέργο 1) – MIS: 5162379», προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244, παρ. 1 του Ν. 4957/2022 (Φ.Ε.Κ. Α΄141/21.07.2022) για το παρακάτω έργο:

Αντικείμενο σύμβασης: Ειδικός/η σε θέματα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Υποστήριξη λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (θεωρητική, αναστοχαστική και κριτική πλαισίωση των εφαρμοζόμενων διδακτικών προσεγγίσεων, ενημέρωση και εξοικείωση των διδασκόντων με βασικές διαστάσεις της διδακτικής μεθοδολογίας, εκπόνηση και προσαρμογή επιμορφωτικού υλικού, ενημέρωση για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές, αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και ανταλλαγή καλών πρακτικών εφαρμογής διδακτικών τεχνικών συμβατικής και μεικτής μάθησης) (ΠΕ1.1).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr. Η Αίτηση Υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  1. Το τυποποιημένο Έντυπο «Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης».
  2. Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.
  3. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα της παρούσας Πρόσκλησης.

Το τυποποιημένο έντυπο «Ατ.11 – Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης» βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proskliseis_elke@uoi.gr) μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 17/07/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7.html