Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: 42 θέσεις εργασίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (εξωτερικό συνεργάτη), το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσης πρόσκλησης να υποβάλει αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

ER 1 – ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (PROJECT MANAGER)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλων σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα υλοποίησης ERASMUS + για την εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Συνέντευξη

ER 2 – ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου (B2) τουλάχιστον.
 • Εμπειρία και γνώση σε Oracle βάση δεδομένων ή και γλώσσα SQL ή γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλων σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα υλοποίησης ERASMUS + για την εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Συνέντευξη.

ER 3 – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΜΜΕ.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλων σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της επικοινωνίας.
 • Συνέντευξη.

ER 4 – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Οικονομικού Πανεπιστημίου.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλων σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα υλοποίησης ERASMUS + για την εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Συνέντευξη.

ER 5 – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Γνώση του προτύπου ISO 9001:2015, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων.
 • Πιστοποίηση εσωτερικού επιθεωρητή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.
 • Γνώση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, η οποία αποδεικνύεται είτε με πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων είτε με Πιστοποίηση «Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer DPO)».
 • Πιστοποιημένη γνώση άλλων προτύπων (πχ ISO 27001:2013, EFQM κτλ), η οποία αποδεικνύεται είτε με πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων είτε με πιστοποίηση εσωτερικού επιθεωρητή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ για την εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Συνέντευξη

ER 6 – ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα υλοποίησης ERASMUS + για την εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Συνέντευξη

ER 7 – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομικών Σπουδών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα υλοποίησης ERASMUS + για την εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Συνέντευξη.

ER 8 – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2).
 •  Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα υλοποίησης ERASMUS + για την εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Συνέντευξη.

ER 9 – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συναφή στο αντικείμενο αλλά και ευρύτερη.
 • Συνέντευξη.

ER 10 – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών.
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2).
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 • Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα υλοποίησης ERASMUS + για την εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Συνέντευξη.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δικαιούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, μόνον μια αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο διάστασης Α4 με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17422/05.07.2023 Πρόσκλησης» ­ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier)­ στο ΙΚΥ, Τμήμα Διοίκησης, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, το αργότερο έως 21/07/2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο ΙΚΥ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dioikisi@iky.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΙΚΥ

Πηγή: https://socialpolicy.gr/2023/07/42-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b9%ce%ba%cf%85.html