Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων περιόδου Ιουλίου 2023 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στο email της Γραμματείας (info@for.auth.gr) σε αποκλειστική προθεσμία από 3-7-2023 έως και 14-7-2023.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Αντίγραφο Πτυχίου
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχίου
4. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης /Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης/Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία σε ψηφιακή μορφή
7. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (αγγλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας)
8. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (απαραίτητα αποδεικτικά όλων των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος)
9. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
10.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών πενταετούς φοίτησης και πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Διδακτορική διατριβή δύνανται να εκπονήσουν τυχόν υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), οι οποίοι πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό διδακτορικών σπουδών εσωτερικού προκηρυχθέντος γνωστικού αντικειμένου, καθώς και τυχόν υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάθεση αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι:

1. Η επαρκής και τεκμηριωμένη γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (αγγλικής ή άλλης ευρωπαϊκής). Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της ξένης γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο, γ) με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, δ) με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ε) με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

2. Ο γενικός βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου να είναι τουλάχιστον «έξι και πενήντα εκατοστά» (6,50).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων πτυχιούχων Δασολογικών Σχολών ή ισοτίμων με αυτές, καθώς και πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «έξι και πενήντα εκατοστά» (6,50): πολλαπλασιάζεται με 4,5.

2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: πολλαπλασιάζεται με 3,5.
Η επιτροπή αξιολόγησης της υποψηφιότητας πρέπει να προβεί σε έλεγχο και αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με την ύπαρξη ή μη-ύπαρξη λογοκλοπής στο περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας η οποία κατατίθεται σε ψηφιακή μορφή (αρ. 6 δικαιολογητικό της παρούσης) του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή/και Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η έκθεση κοινοποιείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και σε περίπτωση καταφανούς λογοκλοπής, θα πρέπει να παραπεμφθεί η συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, στα πειθαρχικά όργανα του Ιδρύματος.

3. Δημοσιεύσεις – ερευνητική δραστηριότητα – επαγγελματική δραστηριότητα: μέγιστο 10 μόρια.
Συγκεκριμένα:
-Σε κάθε δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές περιοδικό με συντελεστή απήχησης αποδίδονται 5 μόρια. Σε κάθε δημοσίευση σε διεθνές ή εθνικό περιοδικό με κριτές (χωρίς συντελεστή απήχησης) αποδίδονται 3 μόρια. Σε κάθε εργασία δημοσιευμένη σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές αποδίδονται 3 μόρια και σε εθνικά συνέδρια με κριτές αποδίδονται 2 μόρια.
-Για κάθε έτος ερευνητικής δραστηριότητας σε ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζονται από επιτροπές ερευνών αποδίδονται 2 μόρια. Σε περίπτωση διάρκειας ερευνητικής δραστηριότητας μικρότερης ή μεγαλύτερης του έτους συνυπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό.
-Στους κατόχους επιπλέον Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής αποδίδονται 5 μόρια.
-Για κάθε έτος επαγγελματικής δραστηριότητας που είναι σχετική με το Π.Μ.Σ. αποδίδεται 1 μόριο. Σε περίπτωση διάρκειας απασχόλησης μικρότερης ή μεγαλύτερης του έτους συνυπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό.

4. Συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή: μέγιστο 10 μόρια.

Εισάγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τουλάχιστον 65/100 μόρια.

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής- καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν.4485/2017 και στο άρθρο 8 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.

Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής.

H Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α.

Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν διαθέτουν πτυχίο δασολογικών σπουδών 5ετούς φοίτησης, οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία τουλάχιστον προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή άλλου Τμήματος ΑΕΙ κατόπιν εισήγησης του/της επιβλέποντος/-ουσας Καθηγητή/τριας στη Συνέλευση και έγκρισης από αυτήν. Η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση του/της υποψήφιου/-ας διδάκτορα στα ανωτέρω μαθήματα.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, υποβάλλει έκθεση προόδου στη Συνέλευση στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της.

Πριν από την περάτωση της διατριβής απαιτείται η δημοσίευση τουλάχιστον μίας εργασίας σε διεθνές συνέδριο ή έγκριτο επιστημονικό περιοδικό.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση του/της υποψηφίου/ας και τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας μπορεί να αιτηθεί αναστολής ενός (1) πλήρους ημερολογιακού έτους με αίτησή του/της, η οποία συνοδεύεται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η ιδιότητά του/της υποψηφίου διδάκτορα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στο μέγιστο συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Η πάροδος του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, με απόφαση της Συνέλευσης.

Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγή θέματος στην υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 7 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών.

Κατά τα λοιπά, ισχύει το ΦΕΚ 1567/τ. Β΄/08-05-2018 περί: «Έγκρισης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Προκήρυξη | Αίτηση

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-gia-tin-ypovoli-ypopsifiotiton-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sto-tmima-dasologias-kai-fys,2333