ΠΜΣ «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ προκηρύσσει δεκατέσσερις (14) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή».

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι να συμβάλλει αφενός στη διεύρυνση των γνώσεων στον Τομέα της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και αφετέρου στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπονίας και άλλων συναφών Τμημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυχιούχων στο εξωτερικό. Επιπλέον στόχος είναι, η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων, ώστε να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.

Συγκεκριμένα, το παρόν Π.Μ.Σ. είναι σχεδιασμένο να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε μια κρατική αρχή (δημόσιοι οργανισμοί ελέγχου), στον ακαδημαϊκό χώρο ή σε άλλους οργανισμούς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κ.τ.λ.). Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

Το ΠΜΣ είναι εντατικό και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και μία θερινή περίοδο.

H γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Χημείας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για το πανεπιστημιακό έτος 2023-24, η αξιολόγηση των υποψήφιων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ περιλαμβάνει:
α) γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα υποβάθρου της Επιστήμης Τροφίμων (Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων).
Η εξέταση για τους υποψηφίους γίνεται σε δύο από τα τρία αυτά μαθήματα, κατόπιν επιλογής τους.
β) γραπτές εξετάσεις για την επάρκεια ή μη της γνώσης των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα.
γ) προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες: 

Πηγή: eduguide.gr