Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2023-2024)

Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθ. 15/15.5.2023 συνεδρίαση της, αποφάσισε να διοργανώσει και να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με κατευθύνσεις:

 1. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
 2. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία».

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αυτή αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών του ανωτέρω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και τελεί υπό την αίρεση έκδοσης σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου φορέα.

Το Π.Μ.Σ. διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι επί μέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθοι:

 • Να παράσχει στους/στις φοιτητές/τριες εξειδικευμένες γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη και να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων περιβαλλοντικού σχεδιασμού και διαχείρισης φυσικών πόρων, καθώς και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας.
 • Να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
 • Να ενδυναμώσει θεωρητικά τους/τις φοιτητές/τριες, ώστε να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τη διαχείριση φυσικών πόρων, καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική επικοινωνία.
 • Να ενθαρρύνει τους/τις φοιτητές/τριες να επεξεργάζονται κριτικά τις επιστημονικές εργασίες και θεωρήσεις και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για τη διεξαγωγή της δικής τους έρευνας.
 • Να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, επιμορφώνοντας στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να προωθήσει την εξάσκηση της πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους και να τις ενισχύσει, με σκοπό τη μετέπειτα εφαρμογή τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί κατ’ ελάχιστο σε δύο εξάμηνα (12 μήνες), με εντατικό πρόγραμμα κατά τη θερινή περίοδο.
Σε αυτό γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται, καταρχήν, δεκτές προς κρίση αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών ως ο νόμος ορίζει. Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

Το Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα απορροφήσει το μέγιστο εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Η επιλογή τους θα πραγματοποιηθεί ως ο νόμος ορίζει με συνεκτίμηση των προσόντων τους όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλονται, τη συνάφεια με το επιστημονικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €), κατανεμημένα σε τρείς δόσεις. Αναλυτικά για την Α’ περίοδο επτακόσια ευρώ (700,00€) για την Β’ περίοδο επτακόσια ευρώ (700,00€) και για την Γ ́ περίοδο τετρακόσια ευρώ (400,00€). Οι δόσεις καταβάλλονται με την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας: εδώ, από Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται περί το πρώτο πενταήμερο Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, που χορηγείται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», (ή την ιστοσελίδα του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ.)
 2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 304 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 5029/2023.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους που δεν έχουν ακόμη ορκιστεί-θα προσκομίσουν τα αντίγραφα διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας το συντομότερο).
 4. Αποδεικτικό εξοικείωσης επιπέδου Β2 με μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).
 5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες ερευνητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
 6. Βεβαιώσεις ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
 7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή τον αντίστοιχο σύνδεσμο για όσες είναι δημοσιευμένες σε ηλεκτρονική μορφή.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ ενδιαφερόμενες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» κα Ευγενία Οτέμπερη τηλ. 2552041172, και από το Internet (https://env-edu.fmenr.duth.gr/, email: otemperi@affil.duth.gr ).

Προκήρυξη
Αίτηση

Πηγή: eduguide.gr