ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: 7 συνεργάτες/ιδες στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση των υπολειμμάτων της ελαιοκομικής και ελαιοπαραγωγικής διαδικασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της γονιμότητας τους εδάφους – ΕΛΑΙΩΝΑ » (Μυτιλήνη)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου «Αξιοποίηση των υπολειμμάτων της ελαιοκομικής και ελαιοπαραγωγικής διαδικασίας για
την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της γονιμότητας τους εδάφους – ΕΛΑΙΩΝΑ » με
Κωδ. Μ16ΣΥΝ2-00346, και κωδικό ΕΛΚΕ 80991, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχαήλ
Φουντουλάκη, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
στα πλαίσια της Δράσης 2 του Υπομέτρου 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα
περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη επτά
(7) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην
Μυτιλήνη.

ΘΕΣΗ 1 – Ένας/Μία (1) Πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος με εμπειρία σε εδαφολογικές αναλύσεις

ΘΕΣΗ 2 – Δυο (2) Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος ή
Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί με εμπειρία σε θερμικές μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων

ΘΕΣΗ 3 – Ένας/Μία (1) κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με εμπειρία στην επεξεργασία
αποβλήτων

ΘΕΣΗ 4 – Ένας/Μία (1) κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις επιστήμες του περιβάλλοντος

ΘΕΣΗ 5 – Ένας/Μία (1) Μεταδιδάκτορας με ειδίκευση στην οικολογία φυτών και στην γηγενή και
αλλόχθονη χλωρίδα

ΘΕΣΗ 6 – Ένας/Μία (1) πτυχιούχος Πανεπιστημίου με ειδίκευση στο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το αργότερο
έως την Κυριακή, 9 Ιουλίου 2023 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής:
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/8d83cf61-67e9-47ae-a330-975c198c32f7

Κείμενο Πρόσκλησης