ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ένας/Μία (1) συνεργάτης/ιδά Πανεπιστημιακής Eκπαίδευσης για την Οργάνωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου «ΠΜΣ Μεταναστευτικές Σπουδές: Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών στην Ευρώπη και την
Ελλάδα», και κωδικό ΕΛΚΕ 80851, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γρηγορίου Παναγιώτη,
το οποίο χρηματοδοτείται από δίδακτρα μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας
(1) σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου
έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα
παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι
απαιτούμενα.
ΘΕΣΗ 1 – Ένας/Μία (1) συνεργάτης/ιδά Πανεπιστημιακής Eκπαίδευσης για την Οργάνωση και
υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ

 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
  σπουδών του εξωτερικού, στις Κοινωνικές Επιστήμες [απαιτούμενο]
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
  σπουδών του εξωτερικό, στις Κοινωνικές Επιστήμες [απαιτούμενο]
 3. Άριστη (Γ2/C2) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας [βαθμός 20]
 1. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου [βαθμός 10]
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
  Πανεπιστημίων ή/και ΤΕΙ /ΑΤΕΙ [μέγιστη βαθμολογία 40]
   εμπειρία έως και ένα (1) έτος [10]
   εμπειρία από ένα (1) έως και δύο (2) έτη [25]
   εμπειρία άνω των δύο (2) ετών [40

Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη.
Το κόστος θέσης) θα ανέρχεται έως του ποσού δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€),
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η σύμβαση θα έχει έναρξη μετά την έγκριση
από το αρμόδιο όργανο, την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την υπογραφή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι τρείς (3) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το αργότερο
έως την Κυριακή, 9 Ιουλίου 2023 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής:
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/cee3a0d8-4e12-4b2f-aff2-f637115133b0

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Μπουλμπούλη Ευστράτιο (τηλ.
2251036525, email: sboul@aegean.gr).

Κείμενο Πρόσκλησης