ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ένας/μία (1) συνεργάτης/ιδα για θέματα τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης του ΠΜΣ «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» και του σχεδιασμού και υλοποίησης μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσω ηλεκτρονικής μάθησης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου ΠΜΣ «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» με κωδικό ΕΛΚΕ 70464 (πρώην 3119-19),
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Διονύσιο Γουβιά,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας
(1) σύμβασης ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Ρόδο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου
έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα
παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες για τα κριτήρια που δεν είναι
απαιτούμενα.
ΘΕΣΗ 1 – Ένας/μία (1) συνεργάτης/ιδα για θέματα τεχνικής και τεχνολογικής υποστήριξης του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» για την
υλοποίηση μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσω ηλεκτρονικής μάθησης

 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ/ΤΕΙ Τμήματος Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος
  τίτλος σπουδών της αλλοδαπής [απαιτούμενο]
 2. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (Α.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.) [βαθμολογία 10]
 1. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης υπολογιστών και
  υπολογιστικών συστημάτων σε άτομα, φορείς ή/και επιχειρήσεις [μέγιστη βαθμολογία 20]
  o Εμπειρία από δέκα (10) έτη και άνω [20]
  o Εμπειρία από πέντε (5) έως και δέκα (10) έτη [10]
  o Εμπειρία έως και πέντε (5) έτη [5]
 2. Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και ανάπτυξη e-learning υποδομών και εφαρμογών
  (Learning management systems, course design, learning content development, κτλ).
  [μέγιστη βαθμολογία 20]
  o Εμπειρία από δέκα (10) έτη και άνω [20]
  o Εμπειρία από πέντε (5) έως και δέκα (10) έτη [10]
  o Εμπειρία έως και πέντε (5) έτη [5]
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία υποστήριξης διεξαγωγής σύγχρονης και ασύγχρονης δια βίου
  εκπαίδευσης και μάθησης μέσω των πλατφορμών Βlackboard/Vista, Big Blue Button και Moodle
  αντίστοιχα. [μέγιστη βαθμολογία 20]
  o Εμπειρία από δέκα (10) έτη και άνω [20]
  o Εμπειρία από πέντε (5) έως και δέκα (10) έτη [10]
  o Εμπειρία έως και πέντε (5) έτη [5]

Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Ρόδος.
Το κόστος θέσης θα ανέρχεται έως του ποσού των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00€)
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η σύμβαση θα έχει έναρξη μετά την έγκριση
από το αρμόδιο όργανο, την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την υπογραφή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι έως και (12) δώδεκα μήνες .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά πρόταση υποψηφιότητας, το αργότερο
έως την Κυριακή, 9 Ιουλίου 2023 23:59, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής:
https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/66fdc41d-7c48-49f3-b184-53e031476ecd

Κείμενο Πρόσκλησης