Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): θέση εργασίας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Bound to accelerate the roll-out and expansion of Energy Communities and empower consumers as fully fledged energy market players» – «COMMUNITAS» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
[036707]
 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
26 Ιουν 2023

Θεσσαλονίκη, Ιουν 26 2023 – Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 07-07-2023 και ώρα 12:00  
 

ΑΔΑ προκήρυξης: 9ΑΚΨ469ΗΡ8-ΨΑΣ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/

Πηγή: https://www.certh.gr/81BCFDE2.el.aspx