Η ΓΣΕΒΕΕ αναζητά εξωτερικό συνεργάτη με αμοιβή 

Η Γενικής Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) αναζητά να προσλάβει έναν συνεργάτη για την κάλυψη σχετικής θέσης εργασίας.

Η θέση αφορά επιστημονικό συνεργάτη για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη «Διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας μέσω συνεντεύξεων με αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ αναφορικά με την ένταξη τους στην αγορά εργασίας».

Συγκεκριμένα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλάβει να υλοποιήσει «Έρευνα απορρόφησης αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ από την αγορά εργασίας». Η μελέτη περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας η οποία συνθετικά θα αποδώσει την πραγματική απορρόφηση των αποφοίτων, όχι μόνο σε συναφή με τις σπουδές με τις σπουδές τους επαγγέλματα αλλά με παράλληλη αναφορά στην ετερο – απασχόληση κατά ειδικότητα καθώς και στις συνθήκες απασχόλησης. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Το αντικείμενο του έργου

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλάβει να υλοποιήσει «Έρευνα απορρόφησης αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ από την αγορά εργασίας». Η μελέτη περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας η οποία συνθετικά θα αποδώσει την πραγματική απορρόφηση των αποφοίτων, όχι μόνο σε συναφή με τις σπουδές τους επαγγέλματα αλλά με παράλληλη αναφορά στην ετερο-απασχόλησης κατά ειδικότητα κατώς και στις συνθήκες απασχόλησης. Κατά την έρευνα προβλέπεται να διερευνηθούν παράμετροι, ενδεικτικά, που αφορούν:

  • Στον προσδιορισμό των θέσεων που καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι.
  • Στην επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.
  • Στον προσδιορισμό των γνώσεων – δεξιοτήτων – ικανοτήτων που στην πράξη απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Στον προσδιορισμό των αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με το σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον εργασίας.

Η διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου είναι δυνατόν να υπάρξει παράταση της σχετικής σύμβασης, η οποία γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του επιστημονικού συνεργάτη.

Η αμοιβή

Η αμοιβή τους επιστημονικού συνεργάτη που θα επιλεγεί ανέρχεται στο ποστό των 3.600 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, καθώς και τυχόν καταβαλλόμενης εργοδοτικής εισφοράς. Η αμοιβή θα καταβληθεί άπαξ με την παράδοση και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων (100% αμοιβής).

Για την καταβολή της αμοιβής του επιστημονικού συνεργάτη προϋπόθεση είναι είτε η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον επιστημονικό συνεργάτη είτε η έκδοση τίτλου κτήσης από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/33483_i-gsebee-anazita-exoteriko-synergati-me-amoibi-3600eu