Δ.Π.Μ.Σ. «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» των Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση με αριθμ. 25/16-6-2023 αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την προκήρυξη για εισαγωγή στο πρόγραμμα σαράντα (40) πτυχιούχων στις εξής ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α΄: «Διδακτική των Γλωσσών και Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα»

Η ειδίκευση πραγματεύεται και αναλύει ζητήματα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών/Πολιτισμών, αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Ειδίκευση Β΄: «Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα» 

Η ειδίκευση πραγματεύεται και αναλύει ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, της διοίκησης και ηγεσίας των ανθρωπίνων πόρων και εξέλιξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Οι υποψήφιοι/ ες που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν το Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται εφόσον έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση  ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν.5029/2023 (55 Α΄) που ακολουθεί

«4. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, δεσμεύονται από τα Μητρώα του παρόντος, προκειμένου τα αρμόδια ανά περίπτωση όργανά τους να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για α) την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών…

Το αρμόδιο όργανο του πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από τον φορέα πραγματοποίησης τον σπουδών ή τον φορέα εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι..»

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Ημέρες διδασκαλίας: Τετάρτη και Πέμπτη απογευματινές ώρες. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και μεταδίδονται ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Το τέλος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 2.100€, κατανεμημένο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι::

– Υπόμνημα περιγραφής στόχων: Υπόμνημα 250 – 350 λέξεων, στο οποίο να περιγράφονται τα κίνητρα και οι στόχοι του υποψήφιου για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο Δ.Π.Μ.Σ. 

– Βιογραφικό σημείωμα

– Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος

Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.

Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.

– Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος προπτυχιακών σπουδών

Οι ελληνικοί τίτλοι σπουδών καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο.

Οι τίτλοι της αλλοδαπής καταθέτονται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής.

– Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)

– Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2 

Σημείωση: Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα οποία έχει εγκρίνει το Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνονται στο Προσοντολόγιο.

Τεκμαίρεται η γλωσσομάθεια και με την κατάθεση: (α) Πτυχίου Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (β) Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που έχει εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα, (γ) Απολυτήριο ή τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

Διευκρινίζεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

– Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

– Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

Προαιρετικά, μπορούν επίσης εάν υπάρχουν, να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

– Αντίτυπο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.

– Αντίτυπα δημοσιευμάτων.

– Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών 

– Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής

Οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους  (αρθρ. 58 του Ν.4674/2020, Α’ 53)

Οι υπόλοιποι τίτλοι της αλλοδαπής κατατίθενται σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενοι από επικυρωμένη μετάφραση πρωτότυπη ή φωτοαντίγραφο αυτής

– Αποδεικτικά άλλων ερευνητικών ή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων

– Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

– Συστατικές επιστολές 

Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων προς ΕΘΑΑΕ, ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ, ΕΛΣΤΑΤ κ.λπ. (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679)

Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά το διάστημα από 28 Αυγούστου 2023 έως 12 Σεπτεμβρίου 2023 στη διεύθυνση: https://dpms.frl.auth.gr/submission2023 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

1. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος: 30%

2. Υπόμνημα περιγραφής στόχων: 10%

3. Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών, Δημοσιεύσεις, Πτυχιακή/διπλωματική εργασία ή/και άλλες εργασίες, εφόσον είναι σχετικές με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ: 5% 

4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο ανώτερο του Β2: 5%

5. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (2,5% για κάθε γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες): 5%  

6. Άλλη δραστηριότητα όπως η τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε επιμορφώσεις, σε θερινά σχολεία,  αλλά και η συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, κ.ά.: 5% 

7. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή: 40%

Βάση εισαγωγής θεωρείται το 60%.

Η διαδικασία εξέτασης και επιλογής των υποψηφίων, κατόπιν απόφασης της Ε.Π.Σ. γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά, απορρίπτει όσους/όσες δεν πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από την Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ. και καλεί τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ιες σε συνέντευξη.

Οι ημερομηνίες συνέντευξης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών στην ιστοσελίδα του προγράμματος. (http://dpms.frl.auth.gr/)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αφού επικυρωθεί από την Ε.Π.Σ. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 2310995174-76-77-78.

Πηγή: https://dpms.frl.auth.gr/el/anakoinoseis-gr