Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναζητά συνεργάτη με αμοιβή 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE)», να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έναν εξωτερικό συνεργάτη.

Εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης και αμοιβή

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ η συνολική αμοιβή του έργου υπολογίζεται στα 6.000,00€, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κάθε
είδους κρατήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Μάρκετινγκ ή/και επικοινωνίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Υπηρεσιών ή πολύ σχετικού αντικειμένου.
  • Πανεπιστημιακό Πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Μάρκετινγκ ή/και Επικοινωνίας ή Διοικητικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών επιστημών.
  • Άριστη γνώση αγγλικής (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω)

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την πρόταση υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας εδώ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/33171_oikonomiko-panepistimio-athinon-anazita-synergati-me-amoibi-eos-6000eu