Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) προκηρύσσει μία (1) θέση συνεργάτη/-ιδας για τη διοικητική/διαχειριστική υποστήριξη έργου

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 244 του Ν. 4957/2022, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 731η, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός/μιας (1) συνεργάτη/-ιδας, με σύμβαση έργου , διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Smart Attica DIH, the Attica region – Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism- SmartAttica-AtHeNAI» (Ε-12597) (Ε.Ε/DIGITAL)_ Consortium Agreement101083565»

Θέση 1 : Μία (1) θέση συνεργάτη/-ιδας για τη διοικητική/διαχειριστική υποστήριξη έργου

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
24/06/2023 12:00 am

Σχετικά Αρχεία

 Αίτηση

 Προκήρυξη

Πηγή: https://www.demokritos.gr/jobs/015-2023-1870/