ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, παρέχεται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η
δυνατότητα πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποτροφία στο εξ
αποστάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμμα «MSc in Sustainable Agriculture
and Business» (https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/sab).
Πιο συγκεκριμένα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει,
αποκλειστικά στα μέλη του Επιμελητηρίου, τέσσερις (4) υποτροφίες για τη
φοίτηση στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η κάθε
υποτροφία αφορά μείωση 20% των αρχικών διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται
στο ποσό των 2.500€. Ως εκ τούτου, τα δίδακτρα για τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ
που θα φοιτήσουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των
2.000€.
Επισημαίνεται ότι, στη σχετική αίτησή τους προς το ΔΙ.ΠΑ.Ε., οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν ότι είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ότι
έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς αυτό. Η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30-9-2023, ενώ περισσότερες πληροφορίες για
τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/sab#admissions.

Πηγή: https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=26540&TabID=5