Θέση Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ής Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: DR.01) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο «DRYADS» που χρηματοδοτείται από HORIZON 2020 Κωδικός Έργου 3201

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση Εξωτερικού/ης
Συνεργάτη/ιδας (Κωδικός Θέσης: DR.01) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου
με Τίτλο «DRYADS» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με το κάτωθι αντικείμενο.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της σύμβασης του Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας σχετίζεται με: «Δημιουργία
κύβου δεδομένων από δορυφορικά και μετεωρολογικά δεδομένα και η εφαρμογή
αλγορίθμων causality».
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ανατιθέμενου έργου ή/και περιγραφή πακέτων
εργασίας και παραδοτέων: Η εργασία αφορά στη συγκέντρωση, προ-επεξεργασία
δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων και η οργάνωσή τους σε datacubes.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που
σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο EAA και
στο επιλεγέν προσωπικό.


ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έως έξι (6) μήνες, συνολικού κόστους έως δέκα τρεις χιλιάδες
ευρώ (13.000,00€), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου, το οποίο
περιλαμβάνει την αμοιβή του/της αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, ΦΠΑ και
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο/η ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρ.39,
παρ.9 του Ν.4387/2016.
Το τελικό ποσό της σύμβασης θα διαμορφωθεί αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01.07.2023.


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας ορίζεται το Κτήριο του Ινστιτούτου
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και
ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του Έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ON/OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ):
 Πτυχίο ή Δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή πτυχίο 5-ετούς φοίτησης.

Λήψη αρχείου 

Πηγή: https://www.noa.gr/jobs/