Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

H Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, στην ένατη (9η) τακτική συνεδρίασή της που έγινε στις 31.05.2023, αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις».

α. Προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους από τη 15η Ιουνίου 2023 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

β. Απαραίτητα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.:

 • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα, στο Π.Μ.Σ. εγγράφονται πτυχιούχοι Τμημάτων των ελληνικών AEI συμπεριλαμβανομένων του ΕΑΠ και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων των Ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, οι οποίοι πληρούν ειδικά συμπληρωματικά κριτήρια που ορίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.

γ. Αριθμός των εισακτέων:

 • Από τους/τις υποψηφίους/ες θα επιλεγούν συνολικά σαράντα (40) επιτυχόντες και επιτυχούσες.

δ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Για την υποβολή υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω:

 1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων (η αίτηση επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, ενώ βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://localhistory.he.duth.gr/2021/06/07/χρήσιμα-έντυπα/),
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων πρώτου κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων του πρώτου κύκλου σπουδών,
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 5. Υπόμνημα έκτασης έως 1.200 λέξεων στο οποίο θα περιγράφονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ.,
 6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2) σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού των προαναφερόμενων ξένων γλωσσών έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική ή στην ιταλική γλώσσα.
 7. Δύο συστατικές επιστολές (εξαιρούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, οι οποίοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν συστατικές επιστολές).
 8. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
 9. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εντός της προθεσμίας και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mstidp@he.duth.gr.

ε. Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:

 1. Βαθμός πτυχίου (40% / βαθμός πτυχίου х4).
 2. Επίδοση σε διπλωματική / πτυχιακή εργασία (10% / βαθμός х1).
 3. Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, με την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σχετίζεται με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., τυχόν δημοσιεύσεις του υποψηφίου, με την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σχετίζονται με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. (20% / 20 μονάδες, με συνυπολογισμό ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων).
 4. Συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, όπου, μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να υποστηρίξουν το υπόμνημα έκτασης περίπου 1.200 λέξεων το οποίο θα έχουν καταθέσει στον φάκελο υποψηφιότητάς τους (30% / 30 μονάδες).

Οι προφορικές συνεντεύξεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, έπειτα από σχετική ενημέρωση των υποψηφίων από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

στ. Ύψος διδάκτρων:

Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 1.900€ για κάθε φοιτητή/τρια. Η καταβολή μπορεί να γίνει εφάπαξ ή τμηματικά σε τρεις δόσεις. Ειδικότερα για την τμηματική καταβολή των διδάκτρων, η πρώτη δόση ανέρχεται σε 700€ και καταβάλλεται με την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας, η δεύτερη δόση ανέρχεται σε 600€ και θα πρέπει να καταβληθεί κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η τρίτη δόση, ύψους 600€, θα πρέπει να καταβληθεί πριν από τη λήξη των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου. Οι ακριβείς ημερομηνίες για την καταβολή των δόσεων θα οριστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση διαγραφής του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας για οποιοδήποτε λόγο, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» στα τηλέφωνα6984738020 / 25310 39463.

Πηγή: https://localhistory.he.duth.gr/2023/06/07/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9/