ΠΜΣ «Γλωσσολογία» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προκηρύξεις θέσεων

Εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το τέλος Ιουλίου ή Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν 18-19/9/2023.

Προκήρυξη

Εξεταστέα ύλη
Προσοχή: Από τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει αναθεωρημένη εξεταστέα ύλη.

Υποβολή αιτήσεων στη διεύθυνση: https://postgrad.cict.uoc.gr/ από 1 έως 31 Ιουλίου 2023.

Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι υποψήφιοι/-ες που έχουν συγκεντρώσει στο πτυχίο τους γενική βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς» δηλαδή με βαθμό πτυχίου 6,50 ή μεγαλύτερο. Οι υποψήφιοι/-ες με βαθμό πτυχίου «καλώς», δηλαδή με βαθμό πτυχίου 5,00 έως 6,49, γίνονται δεκτοί/-ες μόνο στην περίπτωση που η μέση βαθμολογία των μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (όχι λιγότερων από δέκα) είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,50) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει αν ο βαθμός πτυχίου είναι 6,50 ή μεγαλύτερος.


Στην περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2 οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται επιπλέον και στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.

Πηγή: https://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes/pms-glossologia