Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ [2]«Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Νοτίου Αιγαίου»


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη τριών
(3) συμβάσεων ανάθεσης – μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στην Αθήνα.

Κείμενο Πρόσκλησης

ΑΔΑ: Ψ5Ζ4469Β7Λ-ΩΙ0