Η «Αποστολή» προσλαμβάνει εκπαιδευτικό για το Κ.Δ.Α.Π. «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ»

Η Αποστολή, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, λειτουργεί το «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στo Μοσχάτο Αττικής. Το Κέντρο παρέχει μετά το σχολείο προγράμματα σε 60 παιδιά που περιλαμβάνουν εκπαιδευτική υποστήριξηδραστηριότητες εμπλουτισμού των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους, ψυχαγωγία και φροντίδα.

Το «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» αποσκοπεί στην απασχόληση παιδιών από 5 έως 12 ετών πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ασφαλές και ευχάριστο, σχεδιάζοντας διαδραστικές εκπαιδευτικές ενέργειες και δημιουργικές δραστηριότητες με αντικείμενα και στόχο ενδεικτικά:

 • την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση ενάντια σε κάθε μορφής πρακτικές βίας και εκφοβισμού
 • την ευαισθητοποίηση ενάντια στην σεξουαλική και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης
 • την προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού
 • την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
 • την εξοικείωση με το πολιτιστικό περιβάλλον
 • την εξοικείωση με τη βιώσιμη διαβίωση και πρωτίστως την ανάδειξη των ωφελειών της υγιεινής διατροφής και άθλησης.

Το Κ.Δ.Α.Π. λειτουργεί 11 μήνες ετησίως και το ωράριο λειτουργίας του διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής: 13:30 π.μ. – 21:30 μ.μ. κατά τους χειμερινούς μήνες και 07:30 π.μ. – 15:30 μ.μ κατά τους θερινούς μήνες.

Ειδικότητες – Σχέση εργασίας

Για τη στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π. «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΝ» η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για μία θέση Εκπαιδευτικού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Τυπικά προσόντα

1. Πτυχίο – Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ή του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της ημεδαπής ή του αντίστοιχου αναγνωρισμένου τμήματος της αλλοδαπής ή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών – Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του αντίστοιχου αναγνωρισμένου τμήματος της αλλοδαπής.

2. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Θα αξιολογηθεί προϋπηρεσία στην οργάνωση δηµιουργικών και δη βιωµατικών δραστηριοτήτων για οποιοδήποτε από τις παρακάτω θεματικές:

 • καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,
 • πρόληψη ενάντια σε πρακτικές βίας και εκφοβισμού,
 • προαγωγή του πνεύματος του εθελοντισμού και της συλλογικής συνείδησης ,
 • ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον,
 • εξοικείωση με την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και ανάπτυξη καλλιτεχνικών εργαστηρίων
 • βελτίωση των διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής, καθώς και προαγωγή της καλής φυσικής κατάστασης μέσω της άθλησης
 • πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

3. Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 9 ΦΕΚ Α39, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
 • Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.
 • Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο)

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα πατώντας εδώ.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/33132_i-mko-apostoli-proslambanei-ekpaideytiko-stin-athina