Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Δ.Π.Μ.Σ.«Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Το Πρόγραμμα:

-Προσφέρεται 100% με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

-Παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης

-Παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους/στις κατόχους του.

-Γ΄ Εξάμηνο: Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ή εκπόνησης Μ.Δ.Ε.

-Παρέχει δυνατότητα απαλλαγής τελών φοίτησης σε ποσοστό έως του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ.. (άρθρο 86 Ν. 4957/2022).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/

μέχρι την

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» μέσω αποστολής μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση   Rhodes_PMS_Ling@aegean.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης δεύτερης ξένης γλώσσας_2023-24.pdf