Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο: CULTUREID, Κωδικός Έργου: Τ2ΕΔΚ-02000-ΟΠΣ 5072497, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β ΚΥΚΛΟΣ- ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, με ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

Κωδικός θέσης Α

Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο τα ζητήματα διευρυμένης μαθησιακής σχεδίασης και παιδαγωγικής ενσωμάτωσης στα παρακάτω παραδοτέα του έργου:

• Έρευνα για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση δυνατότητας κατανόησης φυσικού λόγου και απόκρισης στη φορητή συσκευή και στο ρομπότ, αξιοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, με προσανατολισμό στις Παιδαγωγικές δραστηριότητες του έργου για επισκέπτες με ή χωρίς αναπηρία [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση δυνατότητας κατανόησης φυσικού λόγου και απόκρισης στη φορητή συσκευή και στο ρομπότ, αξιοποιώντας αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (28/09/2023)]. 

• Σχεδιασμός και προσαρμογή Μουσειοπαιδαγωγικών Δραστηριοτήτων για επισκέπτες με ή χωρίς αναπηρία [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.3. Σχεδίαση και ενσωμάτωση παιχνιδιών αλληλεπίδρασης με πολιτιστικό περιεχόμενο του μουσείο για αλληλεπίδραση με επισκέπτες μικρότερης ηλικίας στη φορητή συσκευή και το ρομπότ (28/09/2023)].

• Συμμετοχή στην πιλοτική αξιολόγηση [ΕΕ6: Πιλοτική Αξιολόγηση, Π6.2 Αξιολόγηση στο μουσείο και τελική αποτίμηση έργου (28/09/2023)].

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως και τη λήξη του έργου (28/09/2023), με αμοιβή ύψους χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Κωδικός Θέσης Β

Τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες που θα πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο τα ζητήματα διευρυμένης μαθησιακής σχεδίασης και παιδαγωγικής ενσωμάτωσης στα παρακάτω παραδοτέα του έργου:

• Υποστήριξη για την υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο μουσείο. Συλλογή και καταγραφή δεδομένων κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο μουσείο [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.3. Σχεδίαση και ενσωμάτωση παιχνιδιών αλληλεπίδρασης με πολιτιστικό περιεχόμενο του μουσείο για αλληλεπίδραση με επισκέπτες μικρότερης ηλικίας στη φορητή συσκευή και το ρομπότ (28/09/2023)].

• Συμμετοχή στην πιλοτική αξιολόγηση [ΕΕ6: Πιλοτική Αξιολόγηση, Π6.2 Αξιολόγηση στο μουσείο και τελική αποτίμηση έργου (28/09/2023)].

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως και τη λήξη του έργου (28/09/2023), με αμοιβή ύψους χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300 €) -έκαστος- (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Κωδικός Θέσης Γ

Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

• Έλεγχος και υποστήριξη στην ανάπτυξη διεπαφών ειδικά στο πεδίο της ανάπτυξης λογισμικού οπτικοποίησης δεδομένων [ΕΕ4: Ανάπτυξη Λογισμικού για την Διαχείριση του Μουσείου και την Παροχή Ψηφιακής Ξενάγησης σε Φορητή Συσκευή του Επισκέπτη μέσω Τεχνολογίας RFID, Π4.3 Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο λογισμικό διαχείρισης των ευρημάτων ροής κίνησης και ενδιαφέροντος των επισκεπτών στους χώρους του μουσείου (28/09/2023)]. 

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως και τη λήξη του έργου (28/09/2023), με αμοιβή ύψους τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (3.500 €) (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Κωδικός Θέσης Δ

Δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, που θα πληρούν συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερο παραδοτέο έργο ως εξής:

• Έλεγχος, υποστήριξη των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί και πιθανές διορθώσεις των εφαρμογών [ΕΕ5: Ανάπτυξη Λογισμικού και Ενσωμάτωση Παιγνίων στην Φορητή Συσκευή και το Κοινωνικό Ρομπότ, Π5.2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση δυνατότητας κατανόησης φυσικού λόγου και απόκρισης στη φορητή συσκευή και στο ρομπότ, αξιοποιώντας αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, Π5.3 Σχεδίαση και ενσωμάτωση παιχνιδιών αλληλεπίδρασης με πολιτιστικό περιεχόμενο του μουσείου για αλληλεπίδραση με επισκέπτες μικρότερης ηλικίας στη φορητή συσκευή και το ρομπότ, (28/09/2023)].  

Με διάρκεια από την έγκριση της ανάθεσης έως και τη λήξη του έργου (28/09/2023), με αμοιβή ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) -έκαστος- (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας, σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού, με ανάλογη αμοιβή ή με αμοιβή που θα προσδιορισθεί, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων και εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε προϋποθέσεις του Νόμου.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Πηγή: https://calls.elke.uom.gr/call/20230614-6736489b