Διδακτικό έργο στην ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2023- 2024 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό
(ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2023-2024, και, σύμφωνα με την αριθ. 17/1-6-2023 (Θ. 2) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης της Πρόσκλησης και την αριθ. 5597/2023 [ΑΔΑ: 67ΚΤ46Ψ8ΧΙ-37Β] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:
H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά τα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Βόλο,
τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης, τις Σάπες, τη Ρόδο, την Κοζάνη, τη Μυτιλήνη, το
Άργος, τη Λιβαδειά και τις Σέρρες:

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
Α1-Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας (εκτός της πόλης της Πάτρας)
Α2-Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Α3-Διδακτική Μεθοδολογία (εκτός της πόλης της Πάτρας)
Α4α-Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία) (εκτός της πόλης της Αθήνας)
Α4β-Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Εργαστήριο)
Α5-Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
Α6-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Α7- Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (ΠΑΔ Ι) (Εργαστήριο) (εκτός της πόλης της
Αθήνας)
Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
Β1-Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Β2-Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός
Β3-Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (εκτός της πόλης της
Πάτρας)
Β4-Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας (εκτός της πόλης της Πάτρας)
Β5α-Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) (εκτός της πόλης της Αθήνας)
Β5β-Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Εργαστήριο)
Β6 Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ (ΠΑΔ ΙΙ) (Εργαστήριο) (εκτός της πόλης της
Αθήνας)

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα οριζόμενα από την προκήρυξη προσόντα. Κάθε πρόταση μπορεί να δηλώνει ενδιαφέρον για έως δύο (2)
μαθήματα ανά εξάμηνο σε μία και μόνο πόλη.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού
συστήματος υποβολής αιτήσεων σε ειδική φόρμα, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
www.aspete.gr έως τις 19/6/2023 και ώρα 23:59.
Επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να αναγράφεται ο
ακριβής τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής ή/και του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς και το επιστημονικό πεδίο που ανήκει καθένα
από αυτά. Σε περίπτωση που δεν αναγράφονται, ο υποψήφιος θα εντάσσεται
στον πίνακα των απορριφθέντων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το Όνομα και το Επώνυμο του υποψηφίου θα πρέπει να
είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και όχι με λατινικούς χαρακτήρες. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων απορρίπτονται. Δικαιολογητικά που αναφέρονται και δεν επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος μπορεί να κάνει λήψη της υποβληθείσας αίτησής του και να την εκτυπώσει.
Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://aitiseis.aspete.gr/ και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 51599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις προβλεπόμενες
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμιά αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

Προκήρυξη