ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-06-2023 και ώρα 10:00  
 

ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΕΓΚ469ΗΡ8-Θ2Π

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/

Πηγή: https://www.certh.gr/5E136D7C.el.aspx