Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) αναζητά μεταδιδακτορικό ερευνητή με αμοιβή

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥπροκηρύσσει την υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Ενεργειακού Αποτυπώματος Πλοίου με Χρήση Τεχνολογιών IoT» και καλεί του ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση σύμβασης έργου ή ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.

Περιγραφή θέσης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με θέμα Διδακτορικής Διατριβής σχετικό με μοντελοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι συνολικής διάρκειας 6 μήνες.

Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΠΙΣΕΥ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου. 

Το συνολικό κόστος της σύμβασης ορίζεται έως του ποσού των 12.000€ σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη του προς ανάθεση έργου και τους όρους της χρηματοδότησης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και ώρα: 15:00, σε έντυπη μορφή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη πρόταση συνεργασίας (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΣΕΥ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, Τ.Κ:15780, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: https://www.proson.gr/ergasia/prokiryxeis/32422_episey-anazita-metadidaktoriko-ereyniti-me-amoibi-eos-12000eu