Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (SMART MOVE) (Contact – Smart Move (aegean.gr)) του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σύρο,  προτίθεται να καλύψει δυο έμμισθες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων, με άμεση έναρξη, στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  • Εξόρυξη και Ανάλυση Γεωχωρικών Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (big data)
  • Μηχανική Μάθηση με εφαρμογή στη ρομποτική
  • Ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time/online)
  • Ναυτιλιακή πληροφορική & Ναυτική Τεχνολογία

Οι ΥΔ θα προσληφθούν και θα εργαστούν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου CREXDATA (Critical Action Planning over Extreme-Scale Data) (https://crexdata.eu).

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141Α/21.7.2022) και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (https://www.syros.aegean.gr/el/spoydes/didaktoriko-diploma)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο και μεταπτυχιακό́ τίτλο σε συναφές αντικείμενο.

Οι αιτήσεις  των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα, στη σχετική πλατφόρμα που αναγράφεται στην προκήρυξη και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει

  • Ερευνητικό Υπόμνημα
  • Αναλυτικό Βιογραφικό
  • Συστατικές επιστολές
  • Πληροφορίες σχετικά με την πρότερη εργασιακή εμπειρία ή/και συμμετοχή σε προγράμματα/μελέτες ή/και επιπλέον σπουδές (ή κατάρτιση) σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: https://smartmove.aegean.gr/phds/