Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1715/24876/26.7.2018 απόφασης έγκρισης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 3833/06.09.2018, τ. Β’) και των διορθώσεων σφαλμάτων (ΦΕΚ 156/30.1.2019, τ. Β’ και ΦΕΚ 2567/16.06.2021 τ. Β’) κατά τις διατάξεις του νόμου 4485/2017, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έως και τριάντα (30) φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης των Υλικών.
Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διδακτορικών σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και στα Επιστημονικά θεματικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας.

Ελάχιστα τυπικά προσόντα για την υποβολή αιτήσεως είναι τα εξής:
α) Πτυχίο του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό δίπλωμα που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
ή
β) Δίπλωμα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS),

σύμφωνα με τα ορισθέντα στο αρθ. 92 του Ν. 4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί με το αρθ. 28 (παρ. 1) του Ν. 5029/2023 τ. Α’.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η αποδεδειγμένη μακροχρόνια επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου σε αντικείμενα συναφή με την Επιστήμη των Υλικών, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. και γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ορίσει την υποχρέωση να περατώσουν έναν κύκλο μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ο χρόνος παρακολούθησης του κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων συνυπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών καθώς και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Η αίτηση, στο πλαίσιο της προκήρυξης, μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε ημερομηνία έως την 01.07.2024, και εξετάζεται στην επόμενη Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από την ηλεκτρονική διεύθυνση). Η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α. Προτεινόμενο τίτλο διδακτορικής διατριβής
β. Σύντομο υπόμνημα (Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.)
γ. Γλώσσα συγγραφής (η οποία δύναται να είναι διάφορη της Ελληνικής).
δ. Προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής (του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο να είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνησης διδακτορικής διατριβής).
2. Αντίγραφο πτυχίου και Δ.Μ.Σ., ή διπλώματος.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Aναλυτική βαθµολογία Μ.Δ.Ε.
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (mscisecr@upatras.gr) από τον παρέχοντα την επιστολή.
7. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Αναγνωρίζονται όλα τα πτυχία από μη ελληνικά πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους καταλόγους του Εθνικού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Αναγνώρισης και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.):
National Registry of Foreign Recognized Higher Education Institutes – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr), και,
National Registry of Foreign Recognized Academic Title Types – ΔΟΑΤΑΠ (doatap.gr)
Κατά τα λοιπά, θα εφαρμοστούν, τα προβλεπόμενα το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 όπως ισχύει με την τροποποίηση του από το άρθρο 36 του ν. 5029/2023.

Περισσότερες πληροφορίες για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του Τμήματος στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.matersci.upatras.gr.
Διευκρινίσεις σχετικές με τις αιτήσεις δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Π. Μπόμπολα, e-mail: bobola@upatras.gr, Τηλ.: 2610 996304).

Πηγή: https://www.upatras.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-eisagogi-foititon-sto-tmima-epistimis-ton-ylikon-gia-apoktisi-didaktorikou-diplomatos-3/